Sök:

Motivation på gräsrotsnivå

Kommunikation och delat ansvar för bättre resultat


Varje organisation är ett resultat av de individer som ingår i den, och därför är det självklart att organisationen och dess mål påverkas av den rådande motivationsnivån. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som motiverar medarbetarna i en organisation, och hur den motivationen yttrar sig i den dagliga verksamheten. Särskilt har vi intresserat oss för hur stor påverkan kommunikation mellan olika organisationsnivåer har på motivationen samt vilken effekt ansvarsfördelningen har på arbetstillfredsställelsen. För att uppnå det här har vi valt ut ett fallföretag, ISS Landscaping i Linköping, och genomfört en kvalitativ fallstudie genom observationer och intervjuer. Baserat på insamlad information och teori på området har vi kunnat dra en rad slutsatser om vilka faktorer som påverkar motivationen. Vi kan konstatera att det finns en mångfald av behov och åsikter om motivation bland de anställda på ISS Landscaping. Framförallt har vi dock funnit att de motiveras av den stora friheten i arbeten och att arbetet sker utomhus. Kommunikationen kan förbättras i företaget och både ledningen och medarbetarna har ett delat ansvar för en god tvåvägskommunikation. Det delade ansvaret kan fastställas även när det gäller personlig utveckling. Företaget bör uppmuntra till utveckling och de anställdas uppgift är att själva göra en plan för sin egen kompetensutveckling.

Författare

Hala Khan Anna Scharff

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..