Sök:

Motivation beroende på anställningsform?

En fallstudie om motivationsrelaterade skillnader mellan fast anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsföretag


Bemanningsbranschen växer och allt fler personer blir anställda via bemanningsföretag. Bemanningsföretagens viktigaste uppgift är att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden. De gör det lättare för företagen att snabbt anpassa arbetsstyrkan till efterfrågan. Samtidigt finns problem och risker med att hyra in personal. Flertalet studier kring dessa problem tangerar ämnena motivation och/eller inhyrda medarbetare, men forskningen är begränsad vad gäller inhyrda medarbetares motivation. Under antagandet att graden av motivation, generellt sett, är lägre hos inhyrda medarbetare än hos anställda medarbetare, syftar denna studie till att undersöka vilka motivationsrelaterade skillnader som finns mellan anställda och inhyrda medarbetare på ett bank- och försäkringsbolag; Företaget.Med hänsyn till att ämnet är relativt outforskat genomförs en explorativ fallstudie genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex medarbetare på Företaget. Studien kan liknas vid en pilotstudie, som kan ligga till grund för framtida, mer omfattande forskning.Studien inleds med en deduktiv ansats och tar teoretiskt avstamp från fem olika motivationsteorier: Expectancy Theory och Equity Theory, är att hänföra till Intrinsic Motivation (inre motivation), medan Goal-Setting Theory och Job Design representerar teorier om Extrinsic Motivation (yttre motivation). Slutligen används Self-Determination Theory som är ett hybridperspektiv som fördelar tyngdpunkten jämnt mellan Intrinsic Motivation och Extrinsic Motivation. Därefter övergår studien till en mera induktiv ansats där respondenternas uttalanden i intervjuerna, tillsammans med teorierna, ligger till grund för en kategorisering i sju motivationsfaktorer: Mål, Lön, Uppskattning ? utvecklingsmöjligheter och andra belöningar, Samhörighet, Självständighet och eget ansvar, Meningsfullhet samt Omväxling. Skillnaderna i motivation mellan anställda och inhyrda medarbetare på Företaget analyseras därefter med utgångspunkt från dessa sju kategorier.De motivationsrelaterade skillnader som framkommer genom studien är framför allt följande: Inhyrda medarbetare motiveras av karriärutvecklingsmöjligheter i större utsträckning än anställda, Mål är viktigare bland inhyrda än bland anställda medarbetare. Lön är en viktigare motivationsfaktor för inhyrda medarbetare, dock endast på lång sikt. Bland övriga motivationsfaktorer märks inte lika tydliga skillnader. Med anledning av studien föreslås att framtida forskning i ämnet bör ske i form av mera omfattande studier, gärna av kvantitativ karaktär. Forskningen bör omfatta fler respondenter, på fler företag, ur en större variation av yrkesgrupper, med en högre grad av anonymitet för respondenterna

Författare

Sofia Sundqvist Swahn Niklas Emthén Katarina Persson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..