Sök:

Motivation - Vilka faktorer kan företag med monotona arbetssyslor förbättra för att öka sina medarbetares motivation?


Arbetssysslan har en stor påverkan på medarbetarnas motivation. Är arbetssysslan monoton kan det skapa negativ effekt attityden kring arbetsplatsen och motivationen. Syftet med denna forskningsstudie är att bidra med förståelse kring hur företag med monotona arbetssysslor kan öka motivationen hos sina medarbetare. Fokusen i studien ligger på att ta reda på vilka faktorer det är som kan öka motivationen hos medarbetare med monotona arbetssysslor. Utifrån en kvantitativ surveyundersökning hos tre företag tar vi reda på hur företagen arbetar med motivation och hur medarbetarna upplever motivationen utifrån olika motivationsfaktorer. Detta hjälper oss att ta fram bristande faktorer som kan förbättras för att öka medarbetarnas motivation trotts den monotona arbetssysslan.

Författare

Sestic Dajana Navarrete Millaray

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..