Sök:

Mötet med psykisk ohälsa

Sjuksköterskans roll i arbetet mot stigmatisering


Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva vilka uppfattningar sjuksko?terskor harkring stigmatisering av patienter med psykisk oha?lsa, hur de bemo?ter patienter ur denna patientgrupp, samt hur sjuksko?terskor kan arbeta fo?r att motverka stigmatisering. Metod: Underso?kande design med kvalitativ inneha?llsanalys av fokusgruppsintervjuer. Nio deltagare intervjuades fo?rdelade pa? tva? fokusgrupper. Resultat: Resultaten visade att negativa attityder mot psykisk oha?lsa fo?rekom inom va?rden och att detta bidrar till stigmatisering. Patienter med psykisk oha?lsa bidrar till stigmatiseringen sja?lva genom att leva upp till den bild stigmat kra?ver. Kunskap, hur man bemo?ter patienter med psykisk oha?lsa, samt nya strategier fo?r att integrera psykiatrisk och somatisk va?rd var a?tga?rder som respondenterna sa?g som viktiga fo?r att motverka stigmatisering.Slutsats: Negativa attityder finns inom va?rden vilket skapar lidande fo?r patienten med psykisk oha?lsa och bryter mot de riktlinjer och den va?rdvetenskapliga grund som sjuksko?terskan ska arbeta utifra?n. Bemo?tande och kunskap om psykiatrisk omva?rdnad a?r viktiga steg fo?r att fo?rsta? hur sjuksko?terskor kan motverka stigmatisering. Problematiken kring detta a?mne beho?ver uppma?rksammas och vidare forskning beho?vs som hja?lp att belysa och motverka stigmatiseringen.

Författare

Mikael Härkänen Magnus Josephson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..