Sök:

Sökresultat:

446 Uppsatser om Stigma - Sida 1 av 30

Dömd på förhand : Upplevelser av stigamtisering vid lungcancer

Lung cancer is a disease which patients experience Stigma in society and in care. This is because lung cancer is often seen as a self-inflicted disease. The Stigma surrounding lung cancer is due to the strong relationship with smoking and have been shown to have a negative impact on the perceived health. The purpose of this study was to illuminate experiences of Stigma for patients with lung cancer. The literature review was based on 11 scientific articles.

Depressionsstigma ur ett maskulint perspektiv : - spelar grad av depression och maskulinitet någon roll?

Kvinnor är överrepresenterade gällande depression, medan män är överrepresenterade inom andra problemområden såsom antisociala riskbeteenden, missbruk och suicid. Stigma skapat av maskulina ideal och könsnormer har förts fram som möjlig faktor till könsskillnaderna. Det övergripande syftet med studien var att undersöka sambanden mellan depressiva symtom, depressionsStigma samt maskulinitet. Detta gjordes via en Internetenkät där 396 deltagare (245 kvinnor och 151 män) besvarade frågor som mätte dessa variabler. Studien fann inga könsskillnader gällande depression.

Hör du dåligt : En litteraturstudie om hörselskadade, stigma och socialpolitik

The purpose of this paper was to discuss Stigma and Stigmatisation in relation to social policy and social work. By discussing welfare systems in social policy I wanted to see if there could be any connection between social policy and Stigma. I used case studies of hearing impaired adults to give examples of how the Stigma processes work. By connecting the Stigma and the social policy theories with the case studies I wanted to see how the social policy could affect the Stigma processes or vice versa.In the paper the concept of Stigma has been described and discussed, foremost using the theories of Erving Goffman. I have also discussed the welfare system and the connection between residual systems and Stigma.

Ungdomar i Skärholmen och områdets territoriella stigma : en kvalitativ intervjuundersökning

Denna uppsats handlar om ungdomar boendes i de centrala delarna av stadsdelen Skärholmen i relation till områdets territoriella Stigma. Undersökningen är av kvalitativ karaktär baserad på djupintervjuer gjorda med sju stycken ungdomar, fyra unga män och tre unga kvinnor, angående den upplevda Stigmatiseringen av området. Gemensamt för dessa ungdomar var att alla ville flytta från området och att alla talade om segregering i bemärkelsen avsaknaden av etniska svenskar som en Stigmatiseringsaspekt av området. Eftersom den svenska allmänheten ofta utmålar ?invandrartäta områden? som något problematiskt i sig, innebär den höga andelen invandrare i Skärholmen att området Stigmatiseras.

Stigmatisering av depression och dess inverkan på vårdsökandeprocessen ? En litteraturstudie

Introduction: The relationship between depression and Stigma is known to cause suffering among the depressed population. Depression is also one of the most common diagnoses in the world. Stigma caused by society leads to people being divided into groups which in term results in a general loss of status and discrimination. Aim: To identify the Stigma of depression and its impact on help-seeking behaviour and to identify the underlying attitudes. Method: We chose to make a literature review to explore and compile the current research on the subject.

Kvinnors upplevelser och hantering av utbrändhet

The aim of this essay is to investigate what is burnout and how women who are affected by it manage their condition. Furthermore, we have investigated Stigma and whether or not those affected by burnout are in turn Stigmatised.A qualitative approach has been used to achieve our aims with this project. To support our analysis we have interviewed ten women who all have been diagnosed with fatigue syndrome along with studying relevant literature. The main theories used in this investigation are the symbolic interaktionism by G.H Mead, the term Stigma by Erving Goffman and different theories on coping.The results show that the majority of women in the study had suffered from burnout due to work related stress and changes in their working environment. How they coped with and recovered from the condition depended on their own activity and how it related to their own support system.

Sociala problem formulerade i hiphop : En innehållsanalys av samtida svensk hiphopmusik

Denna studie har undersökt hur sociala problem beskrivs inom samtida svensk hiphopmusik. Syftet var att öka kunskapen om hur sociala problem formuleras. Därför har studien syftat till att undersöka vilken social problematik som beskrivs i hiphoptexterna samt hur och varför redogörelserna ser ut som de gör. I studien användes en innehållsanalys för att analysera 105 svenska hiphoptexter. Goffmans teori om Stigma och Wacquants begrepp territoriellt Stigma har applicerats vid analysen av de empiriska resultaten. Resultaten visar att svensk hiphopmusik tar upp sju sociala problem; missbruk, rasism, fattigdom, kriminalitet, utanförskap, prostitution samt hemlöshet.

Stigma vid psykisk sjukdom ? upplevelser, attityder och åtgärder

Stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är ett utbrett problem i världen. Det leder till svårigheter i återhämtning och tillfrisknande samt sänkt självkänsla och social förmåga. Individer med psykisk ohälsa upplever sig särbehandlade, både i vården och i samhället. Syftet med litteraturöversikten är att belysa Stigmatiseringens roll hos psykiskt sjuka med fokus på psykossjukdom och vad sjuksköterskan kan göra för att stärka empowerment. Studien är baserad på 20 vetenskapliga artiklar som granskats med fokus på upplevelser av psykisk sjukdom, utanförskap, vårdares attityder och metoder för att stärka empowerment.

Tatueringar, stigma och fördomar. - En komparativ studie mellan extremt tatuerade och socionomstudenter

Med denna uppsats ville vi undersöka hur socionomstudenterna på termin 4 i Göteborg ser på extremt tatuerade människor samt hur extremt tatuerade ser på sig själva. I studien har vi gjort fem semikonstruerade intervjuer med extremt tatuerade personer och 55 enkäter medsocionomstudenter. Vi har jämfört resultaten och den insamlade empirin analyseras utifrånGoffmans perspektiv på roller och Stigma samt med teorier om fördomar och hur utseendepåverkar interaktion.Vi har bland annat funnit följande:- Extremt tatuerade blir tillskrivna egenskaper och kategoriserade utifrån sitt utseende.- Socionomstudenter kategoriserar människor utifrån utseende och tillskriver demfelaktiga egenskaper.- Att de extremt tatuerade inte upplever sig bli dåligt bemötta av människor i samhället,men utav några av institutionerna i samhället.".

"...kommer bara nån seende fräsare och liksom bara fixar det på ett kick." : En kvalitativ studie om hur föräldrar med synnedsättning upplever och hanterar mötet med omvärlden.

The aim with this study was to gain knowledge about how parents who are visual impaired experience and manage the meeting with the world around them. To have children and to be visual impaired creates a complex situation. There is not only the problem how to manage the parenting in technical terms. The disability is also filled with Stigma because it diverges from the norms of society. There is not only demands from society about how the parent should behave, the parent also create demands of themselves.

Stigmatisering : upphov till mörkertal efter genomförd internationell militär insats?

Att söka stöd och hjälp efter internationell militär insats om det uppstått fysiska skador är för de flesta fullt naturligt och accepterat. Vid psykisk ohälsa är det tyvärr inte lika självklart att erkänna för sin omgivning att man behöver stöd och hjälp. Problematiken kan utgöras av Stigma, vilket innebär att man inte vill ses som avvikande eller annorlunda, att utpekas som den som inte orkade med psykiskt. Är det så att vårdbehovet inte är känt av Försvarsmakten uppstår ett mörkertal för dem som enligt lag har uppföljningsansvar, dvs. FM. Arbetet syftar till att undersöka hur stor påverkan rädslan för Stigmatisering är, efter avslutad internationell militär insats..

DYSLEXI, INTERNET OCH STIGMA : en netnografisk studie av nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexi

Titel: Dyslexi, internet och Stigma ? en netnografisk studie av nätbaserad kommunikation hos personer med dyslexiFörfattare: Helena TaubnerHandledare: Åsa WengelinExaminator: Magnus TidemanMagisteruppsats (30 hp) i handikappvetenskap vid Högskolan i Halmstad, våren 2013Uppsatsen är skriven på svenska.Vår kommunikation förändras ständigt, och internet är en viktig faktor i den utvecklingen. Nya sätt att effektivisera skriften, som till exempel förkortningar och specialtecken, växer fram. Vi blandar det skrivna språket med foton, filmer, ljudklipp och länkar. Normerna för vad som anses vara korrekt språk förändras. När omgivningens förväntningar på oss inte motsvaras av våra förmågor uppstår ett Stigma.

Upplevelsen av att bli diagnostiserad med ADHD i vuxen ålder : En kvalitativ sociologisk studie

AbstractWe have chosen to examine how it can be to be diagnosed with ADHD in adults. Our purpose of this study was to examine the experience of being diagnosed with ADHD in adulthood. We wanted to investigate if people feel that the diagnosis has led to a change and if so, in what way. We also wanted to investigate the impact that the participants attribute the diagnosis. We have made a qualitative study in which we interviewed five men aged 31-45 years, who have all had their diagnosis for a year or more.

Polisens arbete med unga prostituerade : en kvalitativ studie om polisens syn på och arbete med unga prostituerade

Prostitution is a large and multifaceted subject. In this study, the purpose is to gain an insight into how the police officers work and act when they get in contact with young prostitutes. The study contains answers and opinions from five police officers which were conducted through semi-structured interviews in this qualitative study. The results were analysed based on a social constructive perspective and Goffman?s Stigma theory.

?Det är som att hamna i en rävsax, det är jäkligt svårt att komma ur det och då har man ett kraftigt sår i foten? : En kvalitativ studie om ungdomsarbetslöshet och dess relation till ungdomskriminalitet

Studiens syfte är att undersöka relationen mellan unga arbetslösa och kriminalitet, så kallad ungdomsbrottslighet. Studiens fokus ligger på relationen mellan arbetslöshet och kriminalitet enligt professionellas perspektiv och hur detta stämmer överens med tidigare forskning. Empirin har inhämtats genom kvalitativa intervjuer och analyserats med Stigma som huvudsakligt perspektiv. Resultatet i studien tyder på att arbetslösheten har en stor inverkan på kriminalitet. Dock spelar flera andra faktorer in, såsom boende, hälsa, utbildning och uppväxt.

1 Nästa sida ->