Sök:

?Med tankens kraft? - en studie av upplevelsen av copingstrategier hos kvinnor med depression


Syftet med uppsatsen är att undersöka upplevelsen av olika copingstrategier hos kvinnor med depression. Copingstrategierna har belysts utifrån hur effektiva kvinnorna anser dem vara och vi har även granskat om och i så fall hur dessa copingstrategier är könsbundna. Vår empiri bestod av intervjuer med fem informanter som alla gått eller går i behandling. Våra teoretiska analysredskap har varit coping och genusteori. Resultatet av studien visar att informanterna använder sig av flera olika copingstrategier för att hantera sin depression och att dessa huvudsakligen kan delas upp i känslofokuserad och problemfokuserad coping. Missbruk var en vanligt förekommande känslofokuserad copingstrategi. Drogfrihet, samtal samt kognitiva ansträngningar för att försöka hitta orsakerna till sina problem var vanligt förekommande problemfokuserade hanteringssätt. Informanterna upplevde de problemfokuserade copingstrategierna som mest effektiva. Vi fann att flera av de copingstrategier som kvinnorna använde sig av var könsbundna såsom att samtala om känslor och att söka socialt stöd. Tidigare forskning visar att kvinnor traditionellt sett använder sig mest av känslofokuserad coping vilken anses vara mindre effektiv för att motverka depression. Detta går att härleda till vår empiri, våra informanter har tidigare använt sig av känslofokuserad coping såsom missbruk och självskadebeteende men då de upplevt att dessa hanteringsstrategier ej haft någon positiv inverkan på deras mående har de idag övergått till mer konstruktiva, problemfokuserade copingstrategier.

Författare

Alexandra Vila Isaksson Alena Karmakova

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..