Sök:

Matematikundervisning via problemlösning

En litteraturstudie om lärandefaktorer som kan påverkas av matematikundervisning via problemlösning


Detta konsumtionsarbete kartlägger delar av den forskning som gjorts om elevers lärande i matematikundervisning via problemlösning. Både svensk och internationell forskning har studerats, med tyngdpunkt på internationella studier genomförda efter 2005 och svenska studier genomförda efter 2000. Detta för att få fram ett så aktuellt resultat som möjligt. Konsumtionsarbetets syfte är att utreda hur elevers lärande påverkas av matematikundervisning via problemlösning och om elever med olika förutsättningar påverkas olika av ett sådant arbetssätt. Resultatet redogör dels för forskning som påvisar hur matematikundervisning via problemlösning kan påverka lärandefaktorer positivt. Exempel på sådana faktorer är lust och intresse till matematik, kunskaper om matematiskt innehåll och utveckling av matematiska förmågor. Resultatet lyfter även fram svårigheter och utmaningar som matematikundervisning via problemlösning medför, som exempelvis stort anspråk på förberedelsetid och anpassning till elever med olika förutsättningar. Slutsatsen som nås är att många lärandefaktorer påverkas positivt av matematikundervisning via problemlösning, men att arbetssättet ställer stora krav på lärarens kompetens och tidstillgång.

Författare

Karin Fredriksson

Lärosäte och institution

Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..