Sök:

Markexploateringsfrågor i gruvsamhällen

En studie av minerallagen, miljöbalken och plan- och bygglagen


Det här examensarbetet tar upp en del av den problematik som uppstår då gruvverksamheten kommer in på tättbebyggt område. Arbetet består av att studera stadsomvandlingen av Kiruna och Malmberget utifrån tre valda problem: en samhällsekonomisk bedömning, miljöskada samt skyddszon mellan gruva och samhälle.Avsikten med den samhällsekonomiska bedömningen har varit att belysa huruvida de prövningar som görs för gruvverksamheten tar hänsyn till de ekonomiska konsekvenser som en statsflytt innebär.  För gruvan görs förvisso en ekonomisk bedömning av fyndighetens förutsättningar, men inga beräkningar på hur mycket intrånget som en avveckling och flytt av bebyggelse och infrastruktur innebär.Det andra problemet handlar om rätt till ersättning för miljöskada för dels isoleringen av östra Malmberget och dels randbebyggelse till gruvan. Störningen som förekom i östra Malmberget var en isolering av området gentemot övriga områden på orten, medan randbebyggelsens störningar utgjordes av förfulad omgivning, buller och skakningar samt en oro till följd av gruvverksamheten.  De störningar som inte ansågs vara orts- eller allmänvanliga kunde ge ersättning för miljöskada. I undersökningen så kom vi fram till att isoleringen av bebyggelsen i östra Malmberget inte var orts- eller allmänvanlig, däremot så ansågs störningen för randbebyggelsen vara det, dvs. rätt till ersättning förelåg inte.Det tredje och sista problemet tar upp en skyddszon mellan gruvan och samhället. Utgångspunkten för behandlingen av skyddszonen har varit två typer av lösningar: en med detaljplan och en utan. Syftet finns att skapa en skyddszon mellan gruvan och staden som ska verka så att bebyggelsen slipper att ha en gruvverksamhet med buller och skakningar tätt inpå. Vidare så har Kiruna kommuns lösning med detaljplan presenterats. Där har lösningen till problemet bland annat utförts med hjälp av civilrättsliga avtal och genomförande avtal för att komplettera brister i plan- och bygglagen som kommunen ansett nödvändiga. Problemet med skyddszonen mellan gruva och stad har belysts genom att studera alternativa lösningar gentemot en ny detaljplan. Undersökningen visade att det är svårt att uppnå syftet med skyddszonen utan civilrättsliga avtal.Sammanfattningsvis finns brister i lagstiftningen som inte helt och hållet är anpassad till de nya situationer som stadsomvandlingarna innebär.

Författare

Johan Martinson Sandra Zachrisson

Lärosäte och institution

KTH/Fastigheter och byggande

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..