Sök:

Magnetresonanstomografins roll i tidig upptäckt av bröstcancer hos kvinnor som är BRCA1 eller BRCA2 genbärare


Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor men med rutinmässig mammografiscreening vartannat år och tidig samt effektiv behandling, har dödligheten minskats de senaste två decennierna. Orsakerna till varför vissa kvinnor får bröstcancer är inte klarlagda. Det kan bero på flera bidragande faktorer, bland annat arvsanlag. En del av den ärftliga bröstcancern beror på mutation av bröstcancergen1 (BRCA1) och bröstcancergen2 (BRCA2). Mutationsbärare tillhör en högriskgrupp och erbjuds därför årlig screening med magnetresonanstomografi (MRT), mammografi och ultraljud redan i ung ålder för att tidigt kunna upptäcka och behandla eventuell bröstcancer. Syftet med litteraturöversikten var att undersöka kunskapsläget om MRT är en effektiv metod för tidig diagnostik av bröstcancer hos kvinnor med BRCA genmutation. En systematisk sökning av vetenskaplig litteratur genomfördes för att kunna besvara de två frågeställningar som formulerats utifrån studiens syfte. Litteraturanalysen bestod av tolv kvantitativa observationsstudier och en metaanalys. Resultatet visade att MRT är en metod med hög sensitivitet och specificitet men som har sina begränsningar. Alla cancerfall kunde inte påvisas med MRT varför mammografi kan behövas som komplement. I studierna förekom även cancerfall mellan de årliga screeningtillfällena vilket talar för att mer forskning behövs för att utvärdera resultaten av dagens screeningsrutiner.

Författare

Hasiba Sheko Helena Sångberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..