Sök:

Logistikprincipers användning vid militär planering

en studie av Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991 utifrån fem principer för logistik


Att använda erfarenheter, i form av principer, vid militär planering är inget nytt fenomen. SedanNapoleontiden har det vuxit fram riktlinjer för militär planering och genomförande i form avKrigföringens grundprinciper och principer för att skapa en framgångsrik logistik. Exempel påprinciper och hur de ska tolkas finns i de flesta av världens försvarsmakters doktriner.Syftet med uppsatsen är att ge exempel på hur principer för logistik kan användas för att reflekteraöver de logistiska utmaningar, som en befälhavare eller stabsofficer ställs inför vid en militärplanering.Som empiri, för att värdera principerna mot, har Falklandkriget 1982 och Gulfkriget 1991, med ettbrittiskt/amerikansk perspektiv använts. De är båda konventionella krig med ett tydligt militärtslutmål, men har väldigt olika förutsättningar för logistiken i både en tid-, rum- ochstyrkejämförelse.Uppsatsen använder abduktion som metod. Fem principer för logistik bildar hypoteser förframgång som ställs mot empirin, i form av de två krigen. Krigen ställs mot varandra, medprinciperna som analysverktyg, och komparationens likheter och skillnader gör det möjligt attvärdera och dra slutsatser av principernas innebörd.Resultatet visar att principerna har ett värde och analysen ger vid handen ett flertal slutsatser somkan användas vid militär planering. Principerna ska inte ses som ett krav som måste uppnås för attnå framgång, utan som stöd och riktlinjer för att ta tillvara beprövad erfarenhet.

Författare

Niclas Wetterberg

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..