Sök:

Litteratursyn i grundskolans tidiga år


Syftet med examensarbetet a?r att underso?ka hur sko?nlitteraturla?sning kan legitimeras i grundskolans tidiga a?r. Litteraturgenomga?ngen fokuserar pa? forskning kring vilken nytta som sko?nlitteraturla?sning kan tillskrivas i ett bredare perspektiv samt hur litteraturundervisning i skolan kan bedrivas. Underso?kningen har genomfo?rts med hja?lp av kvalitativa intervjuer av pedagoger verksamma i a?rskurs F-3 ? tva? la?rare och tva? skolbibliotekarier ? och tre elever i a?rskurs 2, samt en textanalys av styrdokumenten fo?r F-3. Resultatet visar att la?rare och skolbibliotekarier framfo?r allt legitimerar litteraturla?sning med fokus pa? skriftspra?kssamha?llets krav pa? medborgarna och att de ser det som en demokratisk fra?ga att sto?dja elever mot att bli la?sare med djup la?sfo?rsta?else. La?rarna arbetar med enskild la?sning, ho?gla?sning och la?sla?xa och undervisningen inkluderar spra?kliga fa?rdigheter, la?sfo?rsta?else samt koppling till elevernas erfarenheter. Bibliotekarierna arbetar med att bygga goda elevrelationer fo?r att sto?dja dem i so?kandet efter en bok som kan va?cka la?slust och motiverar det framfo?r allt med litteraturla?sningens personlighetsutvecklande sidor. Styrdokumenten legitimerar litteraturen genomga?ende positivt och beskriver den som ett medel fo?r spra?k- och identitetsutveckling samt omva?rldsfo?rsta?else. De litteraturkunskaper som konkretiseras i centralt inneha?ll och kunskapskrav handlar om littera?ra texters uppla?gg, form, budskap och fo?rfattare. Eleverna ser la?sningen som viktig fo?r framtiden och na?mner flera andra medier som de a?gnar sig a?t pa? sin fritid. Slutsatsen som dras a?r att bibliotekarierna i ho?gre grad a?n la?rarna lyfter sko?nlitteraturens mo?jligheter att utveckla personliga och demokratiska fo?rma?gor, medan la?rarna ista?llet i ho?gre grad fokuserar pa? fa?rdighetsaspekter. Eventuella orsaker till detta, mo?jligheten att skapa mo?tesplatser mellan litteratur och andra medier samt vikten av att fo?rha?lla sig kritisk till litteraturen diskuteras.

Författare

Fanny Ravanis

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärande och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..