Sök:

Lekinspirerande innemiljö i förskolan och barns delaktighet i denna


Baumann, L & Unander-Scharin, M-J (2010) Lekinspirerande innemljö i förskolan och barns delaktighet i denna - En studie om pedagogers tankar kring innemiljön och dess inverkan på barns lek Malmö: Lärarutbildningen: Malmö högskola Examensarbetet behandlar innemiljöns betydelse för att inspirera barns lek i förskolan. Syftet med undersökningen är att synliggöra pedagogernas tankar om miljöns betydelse samt att se hur barn leker i denna miljö. De frågeställningar vi har utgått ifrån är följande: Hur tänker pedagoger kring miljön i förskolan? Hur påverkas barns lek av miljöns utformning? Hur delaktiga är barnen i utformningen av miljön? Metoderna som använts för att besvara ovanstående frågor har varit kvalitativa intervjuer med pedagoger på två olika förskolor, samt ostrukturerade observationer av barns lek i utvalda rum på dessa. De teoretiska utgångspunkterna har varit forskning kring leken, demokrati och delaktighet i förskolan. Resultatet visar att miljön inbjuder till ensamlek. Det påvisar även att barn behöver ett stöd av pedagogen för att utveckla leken i förskolemiljön. Pedagogerna upplever att miljön har stor betydelse för hur barns lek stärks. Barns delaktighet i innemiljöns utformning behöver tydliggöras och utvecklas. Vår slutsats är att miljö, barn och pedagoger måste samspela för att leken ska kunna blomstra och utvecklas. Nyckelord: Miljö, lek, samspel, inspiration, delaktighet

Författare

Linda Baumann Mary-Jane Unander-Scharin

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..