Sök:

Lekens användningsområden inom arbetsterapi


Syftet med denna studie var att undersöka på vilka sätt leken används inom arbetsterapi. Litteratursökningen utfördes i databaserna Academic Search, AMED, Cinahl, Medline och OT seeker och begränsades till åren 1995-2006. I studien inkluderades 15 artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats. Analysen resulterade i tre kategorier: ?lekens användning för bedömning av förmågor?, ?leken i behandling för utveckling av förmågor? och ?leken för att se till miljöns påverkan?. Resultatet visade att leken kunde användas på olika sätt för att bedöma förmågor. Ett sätt att använda leken på var att se hur barnets balans och kroppsrörelser förhöll sig förhållande till den lek barnet utförde. Resultatet visade även att ett sätt att använda leken på var då arbetsterapeuter ville se skillnader i barns lek beroende på vilken miljö barnet befann sig i. Resultatet av denna studie visade på att leken både används för att träna upp förmågor såsom motorik och social kompetens men även som aktivitet i sig där syftet är att barnet ska kunna leka.

Författare

Karin Jansson Camilla Segerlund

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..