Sök:

Ledarskap ur ett Emotionellt Ledarskapsperspektiv


Uppsatsens titel: Ledarskap ur ett Emotionellt LedarskapsperspektvSyfte: Syftet med vår uppsats är att, utifrån ett EL ? perspektiv, undersöka hur ledare i den Svenska tjänstesektorn och då bankbranschen ser på ledarskapsegenskaper.Metod: För att besvara vårt syfte har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår studie. Vi har utfört åtta stycken intervjuer, med ledare på fyra olika banker. Vidare har vi använts oss av en abduktiv ansats och ett hermeneutiskt synsätt. Teori: Teorin utgår ifrån Emotionellt Ledarskap. Det skiljs mellan ressonant, dissonant och ?korkat? ledarskap, samt att egenskaper för det Emotionella Ledarskapet beskrivs. Empiri: Empiriavsnittet bygger på de data som insamlades vid intervjuerna, vilka genomfördes med ledare inom bankbranschen. Slutsats: Slutsatsen pekar på att teoretikerna har rätt i sina påståenden om Emotionell Intelligens. Vi konstaterar dock att respondenterna är omedvetna om detta uttrycks innebörd. Vidare empiriska studier krävs för att få svar på det Emotionella Ledarskapets fulla betydelse.

Författare

Anders Gustavsson Erik Sjöbeck

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..