Sök:

Kvinnors erfarenheter i samband med mammografiundersokning


Bakgrund: I Sverige erbjuds alla kvinnor under en period av livet regelbundna hälsokontroller av brösten med mammografi, bröströntgen. Undersökningarna görs för att kunna upptäcka och behandla bröstcancer på ett så tidigt stadium som möjligt. Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors erfarenheter kring mammografi-undersökningar. En metod för systematisk litteraturöversikt för att identifiera, bedöma och sammanställa kunskap från vetenskaplig litteratur genomfördes. Målet med den systematiska översikten var att försöka få en så heltäckande bild som möjligt av var forskningen för närvarande befinner sig inom området. Tretton olika studier, kvalitativa, kvantitativa och översiktsstudier granskades och analyserades utifrån specifika frågeställningar. Olika kategorier identifierades och integrerades till en syntes. Resultatet beskrivs med utgångspunkt från analysdelen och de specifika frågeställningarna, det presenteras med beskrivande text och en syntes under varje rubrik. Resultatet visar på att information och bemötande har betydelse för att minska ångest obehag och smärta hos de undersökande kvinnorna. Genom en effektiv kommunikation från personalen till kvinnor, både före under och efter själva undersökningen bidrar personalen till en upplevelse av trygghet kring undersökningen. Mottagandet, bemötandet, och uppföljning av mammografi har betydelse för känslan av förnöjsamhet kring mammografiundersökningen och öka välbefinnandet. Denna studie kan bidra till en ökad medvetenhet och insikt hos röntgensjuksköterskor gällande informationens och bemötandets betydelse för kvinnan vid mammografiundersökningar.

Författare

Anncatrin Mörtvik Emelie Olsson

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..