Sök:

Kvinnors erfarenheter av sexualitet i samband med ryggmärgsskada


En femtedel av de som drabbas av ryggmärgsskada i Sverige är kvinnor. Ryggmärgsskadan kan orsaka åtskilliga problem för kvinnorna när det gäller deras sexliv och sexualitet, både fysiska och psykiska. Kvinnor med ryggmärgsskada har stigmatiserats av samhället i fråga om deras önskan och behov att ett sexliv. Forskning om kvinnornas erfarenheter av sin sexualitet är bristfällig. En översikt av den forskning som finns skulle bidra till att få ett bredare perspektiv inom området. Syftet i studien var därför att belysa vad kvinnor med ryggmärgsskada har för erfarenheter av sin sexualitet. Metoden var en litteraturöversikt som inkluderade elva vetenskapliga artiklar. Dessa var både kvantitativa och kvalitativa. Resultaten visade att mer än hälften av kvinnor med ryggmärgsskada var nöjda med sitt sexliv. Kvinnorna behövde tid att anpassa sig efter skadan och för att bygga upp den sexuella självkänslan. Detta kunde medföra att kvinnorna med ryggmärgsskada skapade sig positiva erfarenheter som bidrog till ett tillfredsställande sexliv. Kvinnorna längtade efter intimitet och var både innovativa och positivt inställda till att övervinna svårigheter som skadan medförde gällande sexlivet. Rådgivningen som kvinnor får gällande sin sexualitet och sexliv bör vara anpassad till kvinnorna som individer och fasen av rehabilitering som de befinner sig i.

Författare

Anna Johansson Maria Lanz

Lärosäte och institution

Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..