Sök:

Kreativa aktiviteter som intervention inom arbetsterapi

erfarenheter från arbetsterapeuter och klienter


Syftet med studien var att beskriva de erfarenheter som arbetsterapeuter och långvarigt sjuka klienter har av kreativa aktiviteter som intervention inom arbetsterapi. En deskriptiv kvalitativ metod valdes för att besvara syftet. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med arbetsterapeuter samt genom en skriftlig frågeställning till klienter. Utifrån en latent innehållsanalys analyserades insamlad data vilket resulterade i ett övergripande tema, ?Kreativa aktiviteter används som ett medel och ett mål inom arbetsterapi? samt tre kategorier, ?Ett medel som är avledande och underlättar samtal med klienten?, ?Ett medel att observera och träna klienters funktionsförmåga?, samt ?Ett medel att hitta strategier som kan överföras till vardagliga aktiviteter?. Resultatet avspeglade arbetsterapeuters erfarenhet av att använda kreativa aktiviteter som medel och mål för att nå längre i rehabiliteringen. De kreativa aktiviteterna bidrog till att svårfångad information framkom som kunde underlätta fortsatt rehabilitering. De var ett naturligt observationstillfälle och ett meningsfullt medel för funktionsträning och medverkade till att utveckla strategier som problemlösning, anpassning och förändring som sedan kunde överföras till vardagliga aktiviteter. Detta är implikationer för att fortsätta använda kreativa aktiviteter som intervention inom arbetsterapi och studien bidrar med ökad kunskap hur de kan användas som medel och mål.

Författare

Marie-Louise Jodén Johanna Ledin-Åberg

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..