Sök:

Kreativ ångvält som får asfalten att blomma? - Om Pär Johansssons ledarskap i Glada Hudik-teatern


Vårt syfte med denna studie var att få en ökad förståelse för hur ett urval yrkesprofessionella, två barnmorskor och en kurator, upplever sitt arbete med gravida missbrukande kvinnor. För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kvalitativ fokusgruppsintervju med ett tvärprofessionellt team, bestående av kurator och barnmorskor. Som analysverktyg valde vi rollteorin och teorin om X och Y. Våra huvudsakliga resultat är att motivationsarbete är något som är ständigt närvarande och att det familjesociala teamet finner sina arbetsverktyg verkningsfulla. I vårt resultat är det några verktyg som är mer betydelsefulla än andra i arbetet med gravida missbrukare. Vi har valt att kalla dessa verktyg för screening, förtroende, anknytning samt intresse och engagemang. Vår viktigaste slutsats är att gravida kvinnor med missbruk har en komplex problematik där flera instanser behöver samarbeta för att kvinnan ska ges ett bra stöd. För att dessa kvinnor inte ska förläggas mellan de berörda instanserna är det fördelaktigt om det finns någon som har etablerat kontakt med kvinnan och berörda instanser. Nyckelord: Missbruk, graviditet, roll, motivation.

Författare

Mona Elmström

Lärosäte och institution

Stockholms universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..