Sök:

Kotrafik i mjölkproduktion med automatiserad mjölkning


Kors förflyttningar mellan foderavdelning, liggavdelning och mjölkningsenhet (ME) i stall med automatiserad mjölkning (AMS) kallas kotrafik. Det finns i huvudsak fri, styrd och selektiv kotrafik. Mjölkproducenter med AMS eller med automatiserad mjölkningskarusell (AMR) är beroende av att kor frivilligt besöker ME tillräckligt ofta för att hålla upp mjölkningsfrekvensen och hålla ned antalet kor som, av stallpersonal, behöver hämtas till mjölkning. Detta kan åstadkommas genom att med olika metoder stimulera kotrafiken till ME. Då kotrafik planeras är det viktigt att ta hänsyn till att kor är flockdjur med rangordning, då det visat sig att kor av låg rang ofta spenderar längre tid med att vänta och köa framför ME än kor av hög rang. I försök med styrd kotrafik spenderar kor mer tid väntande än i fri kotrafik. Väntandet påverkar de ranglåga kornas tidsbehov av att äta och ligga ned negativt och kan dessutom leda till hälta. Fri kotrafik har visat sig ha en positiv påverkan på kors ätbeteende, grovfoderkonsumtion och att väntandet framför ME är lägre än vid styrd och selektiv kotrafik. Därför bör fri kotrafik väljas framför styrd och selektiv kotrafik. Det finns emellertid ett problem i att mjölkningsfrekvenser i fri kotrafik inte visats sig vara lika tillfredställande som i styrd kotrafik. Det finns eventuellt potential att med hjälp av olika typer av foder i ME erhålla tillfredställande mjölkningsfrekvenser och på samma gång hålla ned antalet kor som måste hämtas. AMR är ett nytt system och de flesta studier har gjorts på storskalig, betesbaserad mjölkproduktion. Att utfodra korna antingen med en kraftfodergiva eller med grovfoder i anslutning till AMR kan vara av vikt för att få korna att oftare besöka denna.

Författare

Josefin Dufmats

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..