Sök:

Konstruktioner av queer

Interdiskursivitet och pendlande positioneringar i samtal om kön, sexualitet och relationer


Denna studie utgår från tre fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer som betraktar sig själva som queera. Syftet har varit att analysera positioneringar i relation till diskurser som konstituerar kön, sexualitet och relationer, och hur dessa positioneringar och diskurser konstrueras språkligt. Feminist Post-structuralist Discourse Analysis har använts som teori och metod, kompletterad med en analys utifrån systemisk-funktionell grammatik. Analysen har visat hur deltagarna genomgående konstruerar ett ifrågasättande av normer som organiserar och kategoriserar kön, sexualitet och relationer. Utifrån queer positionering har kön och sexualitet genom agentiva verbprocesser konstruerats som dynamiska och mångfaldiga. Även anti-hierarkiska och feministiska diskurser, tillsammans med en ovilja att definiera sexuell läggning och relationer, genomsyrar samtalen. Vidare har det framgått att queer konstrueras som perspektiv, men även som en praktikgemenskap med gränser för vad och vem som är queer. En analys av diskursers samspel med varandra har synliggjort ämnen som på olika sätt utmanar queers gränser, bland annat könsseparatism, pronomenet hen, pornografi och asexualitet. Analysen har dessutom visat att det queera subjektet rör sig mellan olika positioneringar beroende på kontexten, och att positioneringar kan vara såväl intentionella som påtvingade. Den queera pendlar därmed mellan makt och maktlöshet beroende på relationen till andra individer och diskurser.

Författare

Karin Hagren Idevall

Lärosäte och institution

Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..