Sök:

Sökresultat:

281 Uppsatser om Inter-discursivity - Sida 1 av 19

Ekonomistyrning i interorganisatoriska relationer

Background: Inter-organisational ways of working have become more and more common during the last decades. In order to attain efficiency and productivity, such inter-organisational relationships need to be governed and controlled. However, studies have shown that inadequate control is one of the main reasons for why inter-organisational relationships fail. One of the means that can be used for governing and controlling a business is management control. The use of management control in inter-organisational contexts is a quite unexplored area of research at the present time, which might seem somewhat surprising considering the fact that inadequate control is a common explanation for why inter-organisational relationships fail.

Samarbete - lek med mening : multiprofessionell interaktion och meningsskapande

The intention of this study was to create an understanding of how multi-professional interaction could convert into inter-professional collaboration, which takes advantage of and acknowledges the individual professional identity. The intention was to understand the meaning of collaboration through the study of meetings between professionals who use different symbol systems. In particular, we wanted to study inter-professional interaction from a symbolic interactional perspective with a focus on Self, Identity, Symbols, Meaning and Professional community. The employed method was semi-structured interviews with ten questions. A convenience sample was used to identify working groups composed of different professions, such as teachers, social workers and therapy assistants.

Effektiv prestationsmätning : en studie av prestationsmätning i kund-leverantörsrelationer

Background: Performance measurement as a management control tool has received considerable academic attention. As the number of inter-organisational relationships, such as customer-supplier relationships, increases, there is a new scope for performance measurement as a management control tool. In order for a company to assess the effectiveness of its supplier relationships it has to define, measure and evaluate variables that are critical for the success of the relationship. The role of management control, and thereby of performance measurement, has increasingly been discussed in theory. However, empirical research in this area is still somewhat limited.

Konstruktioner av queer : Interdiskursivitet och pendlande positioneringar i samtal om kön, sexualitet och relationer

Denna studie utgår från tre fokusgruppsamtal med sammanlagt tio personer som betraktar sig själva som queera. Syftet har varit att analysera positioneringar i relation till diskurser som konstituerar kön, sexualitet och relationer, och hur dessa positioneringar och diskurser konstrueras språkligt. Feminist Post-structuralist Discourse Analysis har använts som teori och metod, kompletterad med en analys utifrån systemisk-funktionell grammatik. Analysen har visat hur deltagarna genomgående konstruerar ett ifrågasättande av normer som organiserar och kategoriserar kön, sexualitet och relationer. Utifrån queer positionering har kön och sexualitet genom agentiva verbprocesser konstruerats som dynamiska och mångfaldiga.

Prövning av måttet Läpp-till-Lyft (L-t-L) på vuxna utan sväljsvårigheter

Context: Lip-to-Lift (L-t-L) is a bedside-method for measuring oral transit time at swallow. It was designed for a swallowing examination of persons on nursing homes where weight loss was noted in people with average L-t-L-time >5 seconds (Sandin, 2005). The measurement was validated and evaluated by Eriksson, Bremer Zerpe (2008).Objectives: The study objective was to examine L-t-L on a group of young adults without swallowing disorders and as to examine the inter- and intra-judgereliability of the measure.Questions:What is the L-t-L-time for young adults without swallowing disorders?Are there any gender differences regarding L-t-L-time?How high is the inter/intra-judge reliability of L-t-L?Method: Examination of L-t-L-time was carried out on 20 young adults, aged 19-27 years, without swallowing disorders after Sandin?s (2005) instructions. Measurements of 20 swallows per person were made.Results: The average L-t-L-time of young adults without deglutition-difficulties was 1.13 seconds (sd =.14).

Inter-organisatorisk kommunikationssäkerhet : En fallstudie av informationssäkerhetsarbetet runt e-recept

Samtidigt som användandet av e-recept ökar i Sverige har Datainspektionen vid en tillsyn hos Apoteket AB konstaterat att det, i samband med överföringen av e-recept från vissa vårdgivare till Apoteket, finns brister i personuppgiftshanteringen. Hur uppstod dessa brister och finns det något de inblandade organisationerna kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden?Arbetet behandlar hanteringen av kommunikationssäkerhetsproblematik i ett inter-organisatoriskt perspektiv och beskriver hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet påverkats av olika aktörers syn på ansvarsfrågor. Arbetet har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där hanteringen av e-recept mellan Kalmar läns landsting och Apoteket AB står i fokus. Representanter från Apoteket AB, Kalmar läns landsting, Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB intervjuats i ett försök att beskriva, förstå och förklara de olika organisationernas syn på e-recept, dess kommunikationskanaler och kommunikationssäkerhetsansvaret vid överföring av elektroniska förskrivningar.

Inter-kommunal IT-samverkan

Uppsatsen syftar till att ge ett generellt kunskapsbidrag om vilka faktorer som kan sägas bidra till förekomsten av interkommunal samverkan om och med IT samt vilka effekter som kommuner kan uppnå genom sådan samverkan. Genom en exemplifierande studie avser vi även beskriva hur en inter-kommunal samverkan om och med IT kan se ut. Därutöver även att se om det utifrån ovanstående går att peka ut eller identifiera några särskilda framgångsfaktorer eller omständigheter som är av betydelse för huruvida samverkan kan resultera i ett positivt resultat eller inte.De resultat som vi kommit fram till pekar på att det finns flera faktorer som kan sägas bidra till att inter-kommunal samverkan om och med IT uppkommer. De bidragande faktorer som framkommit är omgivningen i form av staten och EU som vi funnit vara en stor bidragande faktor. Dessutom den obalans som uppstår mellan de resurser en kommun har och de uppdrag den har på sig.

Nimbus Produktion i Visby AB Rening av styrenutsläpp

Samtidigt som användandet av e-recept ökar i Sverige har Datainspektionen vid en tillsyn hos Apoteket AB konstaterat att det, i samband med överföringen av e-recept från vissa vårdgivare till Apoteket, finns brister i personuppgiftshanteringen. Hur uppstod dessa brister och finns det något de inblandade organisationerna kan göra för att undvika att liknande situationer uppstår i framtiden?Arbetet behandlar hanteringen av kommunikationssäkerhetsproblematik i ett inter-organisatoriskt perspektiv och beskriver hur det övergripande informationssäkerhetsarbetet påverkats av olika aktörers syn på ansvarsfrågor. Arbetet har sin utgångspunkt i en kvalitativ fallstudie där hanteringen av e-recept mellan Kalmar läns landsting och Apoteket AB står i fokus. Representanter från Apoteket AB, Kalmar läns landsting, Datainspektionen och Sjukvårdsrådgivningen SVR AB intervjuats i ett försök att beskriva, förstå och förklara de olika organisationernas syn på e-recept, dess kommunikationskanaler och kommunikationssäkerhetsansvaret vid överföring av elektroniska förskrivningar.

Det viktiga mötet: En studie av intern interaktion i företagsinkubatorer

Entrepreneurship is considered essential for the Swedish economy, as well as globally. Accordingly,massive efforts are put into creating environments that successfully can support new ventures. The business incubator is a prominent part of these efforts and is important especially for the knowledge shared within its internal network. The aim of this study is to further explore how different activitieswithin the incubator can influence the interaction, and thereby the construction of social capital,among the incubatees. Using a qualitative case study of three incubators, and the framework of theincubator model, it is concluded that three distinguishing components within the framework influence the interaction, namely infrastructure, mediation and business support.

Information is the key : Att skapa strukturen till ett användarvänligt informationsverktyg

This report presents the preliminary study and work for the development of a site structure for the upcoming reengineering of inter-tool Infopunkt. The report describes how I have conducted a study regarding the current inter-tool information center and its development potential. Thereafter compiling the information to develop a comprehensive design approach to create a sitemap. The sitemap illustrates a new updated page structure for Infopunkt and was the primary goal of the thesis. The sitemap I have developed will form the basis for the agency that will later on develop the new updated version of Infopunkt..

Interspecies embryo transfer in South American camelids : a field study

The aim of this study was to investigate the possibility of performing inter-species embryo transfer under actual field conditions in the natural habitat of South American camelids. In this study embryos from llamas were transferred to alpaca recipients. In a parallel study alpaca embryos were transferred to llama recipients. All animals used were free of uterine and ovarian abnormalities detectable by rectal palpation and /or ultrasound examination. Embryos were harvested twice after single ovulation in 10 mated female llamas and non-surgically transferred to synchronized alpaca recipients.

Att inte såga av den gren man sitter på : En studie av styrning i interorganisatoriska samarbeten

Background: Despite the time and money invested in relationships with other companies, it is a fact that many of them fail. Considering this, remarkably little research has been done regarding how inter-organisational relationships are controlled, given that control can function as a solution to the problems involved with collaboration, which arise since such a relation exists in the interface between organisational boundaries, where the companies? often conflicting interests and points of view meet. If one part is stronger than the other in a relationship, the weaker however tends to give way for the stronger?s will.

Kunskapsspridning mellan projekt ? en fallstudie om utvärdering och överförande av kunskap i en projektorganisation

Att arbeta i projekt är en allt vanligare arbetsform som tillskrivs vara mer effektiv än den traditionella. Trots detta har projektorganisationer svårt att dra lärdomar av tidigare misstag, därför riskeras de att återupprepas i andra projekt. Det finns påtagliga brister i inhämtningen av kunskap från tidigare projekt, men också i lagrandet av dessa erfarenheter. Utvärdering är ett verktyg som syftar till att reflektera och samla in erfarenheter och kunskaper som genererats i ett projekt. Det är också en förutsättning för att de ska kunna vidareförmedlas.

Interorganisatoriska relationer i filmbranschen: En fallstudie i samproduktioners påverkan på svenska

This paper investigates and explains the existence of different governance structures in the Swedish film industry. Using a theoretical framework of transaction cost economics, it is shown that trust follows from frequent production projects, affecting the distributors? control of producers, cinemas, video retailers and television. Control becomes more flexible, informal and less time consuming. Furthermore, the control of the distributors? relationship with television and cinemas proves to be multidimensional and affected by transaction activities, as well as by demands from previous parties in the value chain.

Den stygga trädgården : En sinnlig tolkningsansats med utgångspunkt i Helen Chadwicks Cacao och Bad Blooms

The purpose of this essay is to discuss what a sensual interpretation of art is and what it should include. The discussion is based on an attempt to do a sensual interpretation of the Greek-British artist Helen Chadwick?s Cacao and Wreaths to Pleasure. Chadwick was an artist working with well-known materials in new and unexpected ways. An interpretation of her works should include the fact that her art affect us on different levels, both intellectually and sensually.

1 Nästa sida ->