Sök:

Komplementära smärtlindringsmetoder vid postoperativ smärta


Otillräcklig smärtlindring och läkemedelsbiverkningar är ett stort problem i den postoperativa vården. Smärtan i sig kan också leda till olika postoperativa komplikationer. Komplementära metoder är idag efterfrågade och börjar också integreras i vården. Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om sjuksköterskan kan använda sig utav akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS vid postoperativ smärta. Frågeställningarna som sedan ställdes var då, kan komplementära metoder minska smärta postoperativt, minska opioidanvändningen samt påverka andra smärtrelaterade symtom i kroppen, såsom andningsfrekvens, blodtryck, puls och hormoner i kroppen? Arbetet gjordes som en litteraturstudie där 22 kvantitativa artiklar granskades. Resultetet delades in i kategorier utefter vilka metoder som studerats i artiklarna. Litteraturstudiens resultat visar att komplementära metoder såsom, akupunktur, aromaterapi, massage, musik och TENS har smärtlindrande egenskaper samt höjer välbefinnandet hos patienterna. Det sågs också en minskning i opioidanvändning samt påverkan på vissa andra smärtrelaterade symtom. Mer forskning behövs för att ytterligare utreda de komplementära metodernas plats i den postoperativa vården. Redan idag finns forskning som indikerar att komplementära metoder fungerar effektivt som smärtlindring och eftersom de saknar/har få biverkningar bör de kunna införas och integreras i sjukvården.

Författare

Lotta Andermo Alexandra Goldberg Ann Norrgren

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..