Sök:

Sökresultat:

267 Uppsatser om Massage - Sida 1 av 18

Massage : En studie om hur lärare kan introducera massage i skolan.

Denna uppsats handlar om hur man som lärare kan arbeta med Massage i klassrummet. Frågor som behandlas i arbetet: Hur kan man introducera Massage i skolan?, Vad visar studier på för nackdelar och fördelar?, Hur påverkas kroppen av Massage? Arbetet bygger på litteraturstudier, en empirisk undersökning i form av intervjuer samt egna erfarenheter efter att introducerat Massage på slutpraktiken. I resultatdelen redovisas intervjuerna som gjorts med två lärare som håller på med Massage i skolan och tio elever samt hur vi genomförde vår egen Massageintroduktion. Genom detta arbete har vi kommit fram till Massage och beröring är mycket viktig för barns välbefinnande och att man med enkla medel kan introducera kompisMassagen i skolan..

Daglig massage: bidrar det till ett varaktigt lugn i klassen?

Massage är ett sätt att skapa välbefinnande och lugn. Många människor i vår tid upplever att lugn och ro är en bristvara. Vi vill använda oss av Massage som ett verktyg i vårt yrkesverksamma liv, för att få eleverna att koppla av, känna gemenskap och därmed ett ökat lugn i klasssen. I vårt arbete har vi undersökt om Massage bidrar till ett varaktigt lugn i klassen..

Effekten av massagebehanling vid hypertoni : en litteraturstudie

Aim: The aim is to create a review that examines different forms of Massage therapy and their effects on hypertension.Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of Massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "Massage therapy", "effects" and "blood pressure".Results: The articles showed that Massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of relaxation in the participants investigated and an increased activity of parasympaticus and reduced secretion of stress hormones. The articles do not agree on what form of Massage therapy is most effective in lowering blood pressure and it is uncertain for how long the effect can remain.Conclusion: Massage is usually seen as a treatment without scientific basis. There is evidence that suggests that Massage therapy is an effective treatment for lowering blood pressure.

"Massage och avslappning är lite knepigt i början men med lite övning så blir det riktigt bra"En förskoleklass upplevelser av massage och avslappning som aktivitet.

Syftet med denna studien är  att undersöka hur 23 barn i en förskoleklass upplever aktiviteten Massage och avslappning under fyra veckor. Undersökningen genomfördes ur ett sociokulturellt perspektiv där barn, lärande och socialt samspel med varandra är i fokus..

Massage i skolan - lärares och elevers upplevelser av massage i undervisningen

Syftet med vårt examensarbete är att få kunskap om hur beröring/Massage används i skolan och vad det har för effekter. Beröring är livsviktigt för alla människor och bidrar även till harmoni och ökad inlärning. Litteraturen hävdar att beröring är viktigt för människans utveckling. I litteraturgenomgången konstateras hur viktigt det är med beröring för barn och vuxna. Detta behov är något som kan tillgodoses med Massage som har visat sig ge många positiva effekter.

Se mig, inte bara min cancer! : En systematisk litteraturstudie om bröstcancerpatienters upplevelser av möten med vårdpersonal.

Aim: The aim is to create a review that examines different forms of Massage therapy and their effects on hypertension.Method: Literature review of 10 scientific articles on the subject of Massage and its effects on blood pressure. The literature searches were made with PubMed and Cinahl using the keywords "Massage therapy", "effects" and "blood pressure".Results: The articles showed that Massage had a positive effect in lowering blood pressure. This could be explained by greater extent of relaxation in the participants investigated and an increased activity of parasympaticus and reduced secretion of stress hormones. The articles do not agree on what form of Massage therapy is most effective in lowering blood pressure and it is uncertain for how long the effect can remain.Conclusion: Massage is usually seen as a treatment without scientific basis. There is evidence that suggests that Massage therapy is an effective treatment for lowering blood pressure.

"Ett arbete som berör" En kvalitativ studie om barns upplevelser kring massage och beröring i skolan.

Arbetet syftar till att fördjupa vår egen kunskap om Massage i skolan. Vi vill påvisa huruvida våra tankar kring Massage i skolan stämmer överens med den uppfattning som elever och lärare har. Vårt arbete innefattar litteraturstudier samt en empirisk undersökning. Huvuddelen av arbetet bygger dock på undersökningen som utgörs av både en kvalitativ och kvantitativ del. Vi har försökt att få svar på om elevernas beteende gentemot varandra och mot läraren förändras genom ett aktivt arbete med Massage, hur eleverna upplever/upplevde Massagen i skolan, vilken syn föräldrarna har på Massage i skolan samt vilka olika arbetssätt det finns angående Massage och beröring.

Taktil massage i förskolan : Metodens effekter ur ett pedagogiskt perspektiv

Studiens syfte var att undersöka pedagogernas intentioner med användandet av taktil Massage som pedagogisk inriktning i förskoleverksamheten, med målet att identifiera och beskriva skilda uppfattningar vad gäller effekterna av att använda taktil Massage i förskoleverksamheten ur ett pedagogperspektiv.Studien har en fenomenografisk ansats, en ansats som innebär att forskaren undersöker människors uppfattningar och variationer av ett fenomen. Datainsamlingen bestod av kvalitativa intervjuer med sex pedagoger som använt eller använder sig av taktil Massage i förskoleverksamheten.Resultatet av studien visar att pedagogernas intentioner med att använda taktil Massage kan härröras till sociala-, fysiska, psykologiska- och kognitiva effekter. Effekter som respondenterna uppfattar med användandet av taktil Massage.Slutsatsen lyder följande; att användandet av taktil Massage medför att pedagogen som väljer metoden taktil Massage ställs inför ett pedagogiskt dilemma vilket innebär att pedagogen måste välja mellan vad som väger tyngst, ett värdegrundsperspektiv eller ett didaktiskt perspektiv..

Massage som smärtlindring

Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka om det finns vetenskapliga belägg för att Massage lindrar smärta. Studien inriktades på cancer- och rygg-smärta och Massagens användning som omvårdnadsåtgärd samt alternativ/ komplementär smärtlindringsmetod vid just dessa tillstånd. Goodmans systematiska metod användes i modifierad form. Sammanställningen bygger på nio vetenskapliga artiklar där resultatet visar att det vetenskapliga underlaget för att Massage kan användas som alternativ/komplementär smärtlindringsmetod vid cancer- och ryggsmärta är otillräckligt. Massage kan dock eventuellt användas som omvårdnadsåtgärd på kort sikt vid cancersmärta.

Massage - positiv beröring : En fallstudie om beröringens betydelse för barns förhållningssätt mot varandra

Syftet med min fallstudie är att ta reda på mer om Massage ? positiv beröring samt att kunna sprida denna kunskap så att fler förskolebarn får förmån att få Massage ? positiv beröring. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod där jag har genomfört sju intervjuer med förskollärare och barnskötare på en förskola. Genom intervjuerna har jag tagit reda på hur och varför de har Massage ? positiv beröring i verksamheten.

Mjuk massage för personer med demens : personal och patienters perspektiv

The aim with the literature study was to describe how persons with dementia and health care workers in the geriatric care experiences soft Massage and to describe the derived effects for persons with dementia. Scientific articles were sampled from the databases: Medline (Pub Med), Cinahl and Psyc INFO. The main results of the study are presented in three parts: how persons with dementia experiences soft Massage, health care workers experiences of giving soft Massage and the health care workers descriptions on derived effects on persons with dementia. The results showed that persons with dementia experienced a positive reaction to soft Massage and the health care workers did no longer feel helpless in their care service towards persons with dementia. The studies showed that soft Massage decreased agitation, wandering, pain and sleeplessness.

Taktil massage vid vård av personer med demens och äldre personer med demensliknande symtom

Tactile Massage in the care of people with dementia and older people with dementia- like symtoms.

"Massage är skönt" En jämförelsestudie om hur pedagoger får barn att arbeta med massage i en förskola och i en skola.

Vi är två blivande pedagoger som läser på Lärarutbildningen i Malmö. Genom vår verksamhetsförlagda tid samt genom olika vikariat i förskola och skola har vi fått uppleva Massage som ett inslag i den dagliga verksamheten och vill därför fördjupa oss i ämnet. Vår studie avser att undersöka hur pedagoger arbetar med Massage i en förskola och i en skola och vilka effekter Massage har på barnet och barngruppen. Vi vill även undersöka skillnader och likheter mellan Massage i förskolan och skolan. Hur arbetar pedagoger praktiskt med Massage i förskolan och i skolan? Och Hur upplever pedagoger i urvalsgruppen att Massage påverkar barnet och barngruppen? Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av observationer och intervjuer.

Alla berörs - Taktil massage vid bröstcancer

Bakgrund: Taktil Massage är en komplementär behandlingsmetod som fokuserar på beröring av huden. Tidigare forskning har visat att taktil Massage kan vara smärtlindrande och avslappnande samt lindra ångest och oro. Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor och orsakar ofta ett stort lidande. Syfte: Belysa hur taktil Massage kan användas inom omvårdnaden för att lindra lidande och öka välbefinnande hos patienter med bröstcancer. Metod: En litteraturöversikt har genomförts för att besvara syftet.

Upplevelsen av massage och dess påverkan på besvär hos patienter med bröstcancer

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa hur Massage kan påverka patientens besvär i samband med bröstcancer. Syftet var även att belysa dessa patienters upplevelse av Massage. Genom att göra en litteraturstudie fick författarna en kunskapsöversikt inom detta område. Författarna har använt sig av databaserna Cinahl (EBSCO) och Medline (EBSCO), samt informationstjänsten Elin@Dalarna. 12 vetenskapliga artiklar ligger till grund för litteraturstudiens resultat.

1 Nästa sida ->