Sök:

Kommunikativa handlingsmönster i enskild sångundervisning

observationsstudie av tre sångpedagoger på gymnasiets estetiska program


Studiens syfte a?r att underso?ka pa? vilka sa?tt sa?ngpedagogerna kommunicerar med eleven: vilka kommunikativa verktyg anva?nder sa?ngpedagogen och hur kombineras dessa i olika handlingsmo?nster. Studien begra?nsas till att analysera den del av sa?nglektionen som specifikt handlar om o?vningar. Studien analyserar inte kommunikationens effektivitet, utan fokus ligger pa? att kartla?gga kommunikationen i tidigare na?mnda del av lektionen. Analysen visar pa? tre typer av handlingar: inramning, inspiration och a?terkoppling. I dessa handlingar a?r fyra olika handlingsmo?nster vanligast fo?rekommande: spegling, o?verdrift, marko?r och erbjudande. I handlingsmo?nstren anva?nder sig sa?ngpedagogen av olika kommunikativa verktyg. Dessa kombineras pa? olika sa?tt beroende pa? sammanhang, kommunikato?rerna och inneha?llet i kommunikationen. Den enskilda sa?nglektionen a?r en la?randemiljo? da?r sa?ngpedagogen a?r viktig fo?r den kunskap som erbjuds eleven. Kunskap fo?rmedlas med hja?lp av olika typer av kommunikativa verktyg sa?som ord, gester och minspel.

Författare

Maria Lindberg

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..