Sök:

Kognitiv träning vid depression


Depression är en vida utbredd sjukdom. Kognitiv träning skulle kunnavara en kostnadseffektiv och lättillgänglig intervention att bemötasjukdomen i ett tidigt skede. Tidigare forskning tyder på att kognitivträning har effekt på depression och kognitiva nedsättningar. Dennastudie ämnade undersöka om träning hemma skulle leda tillförbättringar av depression, och om dessa berodde på träningen i sig.Fyra deltagare med depressionssjukdomar genomförde träning medPaced Auditory Serial Addition Task (PASAT). Studien hade en n=1-design med för- och eftermätningar, och kontroll genompseudointervention. Dagliga och veckovisa mätningar visadeförbättring för endast en deltagare. Träningen visade sig därmed inteeffektiv. Tre deltagare upplevde nytta med interventionen. Det kanvara skäl för fortsatta studier av kognitiva interventioner viddepression. 

Författare

Ulrika Andersson Jerry Persson

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..