Sök:

Jag tar risken! Vad tar jag då?


Risk är en del av all mänsklig aktivitet. Att förutsäga det okända och det som kanske inträffar harvarit ett problem som mänskligheten funderat kring från antiken och framåt. Att finna en förklaringsmodelleller en metod för att med en sannolikhet gränsande till visshet kunna skaffa sig insikti morgondagen har varit och är alltjämt en stor utmaning. Det här arbetet syftar till att skapa klarheti begreppet risk och sätta det i relation till hur Försvarsmakten hanterar bedömningen av riskidag. Uppsatsen täcker den idéhistoriska utvecklingen av begreppet från de klassiska filosofernatill modern tid. För att vidga perspektivet och skapa förståelse för bedömandeprocessen berörs detkognitiva skeendet vid beslutsfattning och några av de fallgropar som är kända. Med denna begreppsförankringsom grund analyseras Försvarsmaktens riskhanteringsmodell i relation till andramotsvarande modeller. Fördelar och nackdelar påvisas. Avslutningsvis finns en rekommendationtill utveckling av modellen för att bättre svara mot de krav på säkerhet som det expeditionära insatsförsvaretkräver. Det är författarens förhoppning att efter läsning av uppsatsen skall läsaren hautvecklat sin personliga uppfattning och sitt medvetande om risk och riskhantering.

Författare

Claes Ivgren

Lärosäte och institution

Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..