Sök:

Internetdroger-En kvalitativ studie om fenomenet internetdroger

En studie om Internetdrogernas påverkan i samhället


Studien är en kvalitativ ansats inom det socialvetenskapliga forskningsområdet som syftar till att studera hur internetdroger marknadsförs på hemsidan MysteriousPlants, hur medlemmar på det sociala internetforumet Flashback diskuterar kring ämnet internetdroger samt att undersöka hur myndighetspersoner arbetar för att motverka internetdroger. Studien har genomförts med hjälp av retrospektiva observationer av MysteriousPlants och Flashback samt av intervjuer med myndighetspersoner. Studiens teoretiska utgångspunkter består av hälsopsykologi, ekologisk systemteori och interaktionsteori. I resultatet framkommer hur MysteriousPlants marknadsför sina varor. En slutsats som framkommer i analysen är att marknadsföringen på hemsidor som säljer internetdroger inte skiljer sig avsevärt från internetsidor som säljer andra varor. Det framkommer hur medlemmar på Flashback interagerar med varandra i diskussionerna. En slutsats som har kunnat dras utifrån detta är att forumet Flashback bidrar till en mer öppen interaktion angående internetdroger jämfört med i den fysiska världen. I resultatet framgår det också hur myndighetspersonerna i sina professioner arbetar utifrån rådande lagstiftning och med befintliga metoder, det finns både nationella och internationella strategier. En slutsats är att internetdroger är ett relativt nytt fenomen och ett växande problem nationellt som globalt.

Författare

Anna Mazetti Beatrice Lyckholm

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..