Sök:

Inomgruppsfaktorer och ledarskapsfaktorer

Om individens upplevelse av kollektiv efficacy i arbetsgruppen.


Viktigt för ett bra gruppklimat är bland annat gruppens kommunikationsmönster och tidigare framgångar, något som är beroende av tydliga mål för arbetet. Tidigare forskning har påvisat ett positivt samband mellan gruppens kollektiva efficacy och dess prestationer. Området kollektiv efficacy är relativt välforskat, dock tycks frågan om vilka faktorer som har betydelse för kollektiv efficacy i arbetsgruppen stå relativt obesvarad. Inom området dominerar kvantitativ metod, varpå en kvalitativ ansats bedömdes lämplig i denna undersökning. Syftet med denna undersökning var att undersöka vilka faktorer som har betydelse för individens upplevelse av kollektiv efficacy i arbetsgruppen. Undersökningen baserades på intervjuer med 7 medlemmar av olika arbetsgrupper inom vitt skilda branscher. Kärnan i berättelserna om individens upplevelse av kollektiv efficacy låg i betydelsen av stöd och delaktighet på arbetsplatsen, både mellan medlemmarna i gruppen och mellan arbetsgruppen och ledningen. Slutsatsen är att gruppmedlemmars upplevelse av kollektiv efficacy är beroende av samspelet mellan inomgruppsfaktorer och ledarskapsfaktorer. 

Författare

Sofie Palm

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..