Sök:

Ingen kan allt, men alla kan något

- en studie om kunskapsöverföring i crowdsourcing team


Att söka hjälp via allmänheten för att lösa problem har historiskt sett använts sedan länge,men först 2006 myntades begreppet crowdsourcing. Crowdsourcing är en modell där företagpublicerar problem som allmänheten erbjuds lösa. Att utnyttja allmänheten på kunskapenden besitter torde betyda att ?massans? förslag kommer att vara åtminstone lika bra ? ominte bättre ? som den enskilde individens förslag. Tidigare forskning har fokuserat påområdet från en organisatorisk samt individuell nivå. Emellertid råder brist på empiriskaanalyser av crowdsourcing team. Studien ämnar därför fokusera på kunskapsöverföringen idessa team. Genom att använda teorierna om socialt kapital och social identity ofdeindividuation effects analyseras begreppet. För att arbeta i linje med studiens syfte, har enkvalitativ metod valts. Genom semi-strukturerade intervjuer med individer i crowdsourcingteam visar studien att kunskapsöverföring grundas i det relationella samspelet mellanteammedlemmarna. Detta förklaras av en stark gruppidentitet samt ett högt förtroendemellan individerna i teamet.

Författare

Rickard Oldberg Linnea Nyman

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..