Sök:

Implementering av ledningsbeslut i familjeföretag


Bakgrund och Problem: Familjeföretagen är betydelsefulla för det svenska näringslivet och har en stor samhällsekonomisk inverkan. Trots att det gjorts betydande framsteg inom familjeföretagsforskningen under det senaste årtiondet så finns det mycket kvar att utforska och utveckla. Vi har funnit att implementering av ledningsbeslut är en komplex process och då vi fått kännedom om att familjeföretag har unika egenskaper och att utbudet av empiriska studier är begränsat har vi funnit det intressant att koppla ihop familjeföretagandet med implementeringsprocessen och därmed komma med ett bidrag till både familjeföretagsforskningen och strategiforskningen.Syfte: Syftet med examensarbetet är att identifiera om familjeföretags karaktäristika påverkar implementeringen av ledningsbeslut samt förklara hur. För att göra detta behöver vi förståelse för hur implementeringsprocessen i familjeföretag ser ut. Metod: Vi har haft en deduktiv ansats i vår studie där vi har lyft fram teoriområdena: strategi, organisatorisk förändring och familjeföretag. Utifrån teorierna lyfte vi fram familjeföretagsspecifika egenskaper som kan tänkas påverka implementeringen av ledningsbeslut samt ett antal faktorer som exemplifierar och påverkar implementeringsprocessen. Utifrån egenskaperna och faktorerna formulerades antaganden. En kvalitativ flerfallstudie genomfördes där datainsamlingen skedde genom interna dokument, observationer och sammanlagt 17 intervjuer, vilket har legat till grund för analys och slutsats.Slutsats: Studiens resultat påvisar att samtliga familjeföretagsspecifika egenskaper i denna studie existerar i de fallföretag som vi har undersökt. Vi har också bekräftat samband mellan egenskaperna och implementeringsprocessen, med undantag för nepotism. Vi har således funnit bevis för att familjeföretags karaktäristika kan påverka organisationens förändringsbenägenhet, människornas inställning till det strategiska beslutet samt företagens konkurrenskraft och positionering på marknaden vilket i sin tur påverkar implementeringsprocessen. 

Författare

Karin Knopf Brüde Therese Knopf Brüde

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..