Sök:

Sökresultat:

1744 Uppsatser om Implementering - Sida 1 av 117

CSR implementering i små och medelstora företag : En studie på en utvecklingsmarknad

Syftet med studien är att söka förståelse för hur svenska små och medelstora företag arbetar med CSR Implementering på en utvecklingsmarknad och vilka problem och möjligheter de möter i arbetet med detta.   .

IMPLEMENTERING AV HÄLSOBOKSLUT : en studie om hur fyra fallföretag hanterat hindrande faktorer

Uppsatsen behandlar problematiken kring Implementering av personalekonomisk redovisning, i form av hälsobokslut..

Personalrelaterade problem vid en CRM-implementering

Uppsatsen ämnar studera personalrelaterade problem vid en CRM-Implementering. Huvudsyftet kan delas upp i fyra delsyften som behandlar vilka Implementerings-problemen är, när de uppstår, hur de undviks och hur de bearbetas..

Implementering av affärssystem ? ett verksamhetsprojekt

Trots att en misslyckad Implementering av ett affärssystem kan få allvarliga konsekvenser för verksamheten såväl ekonomiskt som organisatoriskt, har affärssystemets kraftfulla fördelar inneburit att allt fler verksamheten väljer att genomföra en Implementering. Den tidigare forskningen har därför fokuserat på att identifiera kritiska framgångsfaktorer vid Implementering av affärssystem. Men trots denna kännedom misslyckas flertalet Implementeringar och studien syftade därför till att bidra med kunskap gällande vad som är kritiskt vid Implementering av affärssystem. För att uppnå studiens syfte krävdes kunskap dels om vilka faktorer som är kritiska vid Implementering av affärssystem, men även vad som är viktigt att tänka på gällande de kritiska faktorerna. Studien utformades utifrån en kvalitativ forskningsstrategi där insamling av empiri genomfördes med hjälp av ett flertal semi-strukturerade intervjuer med respondenter som alla hade lång erfarenhet gällande Implementering av affärssystem.

Implementering av evidensbaserad omvårdnad. En systematisk litteraturstudie

The aim of this systematic review is to study the scientific literature related to the implementation of evidence-based nursing..

Customer Relationship Management : Vad är de bakomliggande faktorerna till att olika företag misslyckas med CRM-implementering?

 Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera hur företag implementerar CRM i avsikt att identifiera de bakomliggande faktorerna till att företag misslyckas med en CRM Implementering.Teorier: CRM som process, Implementeringsstrategier, ImplementeringsmodellMetod: Kvalitativ studie som består av fyra semi-strukturerade intervjuer med olika företag.Empiri: Består av fyra intervjuer med CRM-ansvariga från respektive företagSlutsats: Om företaget förstår och tar hänsyn till alla faser i CRM Implementering, och generellt anser att alla faser är lika viktiga då alla delar går ihop, leder detta till en lyckad CRM Implementering. De bakomliggande faktorerna till ett misslyckat CRM-Implementering är i stort sett att företagen anser att en fas är viktigare än en annan fas, vilket leder till att företaget ned prioriterar andra faser som är väsentliga vid en Implementering av CRM. .

Implementering av Vägledande samspel i förskola och grundskola

In this paper we describe the issues of credibility in web applications and internet communities. We bring up examples of how other designers have solved credibility-problems. Further we discuss the features we have created for our community, Stickling, to make any visitor to perceive it as credible..

Implementering av BIM i ett projektledningsföretag inom byggindustrin : Implementation of BIM in a project management company within construction industry

Syftet med rapporten är att skapa en förståelse om vad BIM är och undersöka vad BIM för med sig i projekteringen. Det som kommer behandlas är BIM-samordnarens uppgifter, de olika negativa aspekter som påträffats vid användandet av BIM samt en presentation av olika program så kallade verktyg som används vid BIM-projektering. .

Utvärdering av erfarenheter vid implementation av affärssystem

Detta examensarbete behandlar affärssystem (även kallade ERP-system) och Implementering av dessa. ERP betyder Enterprise Resource Planning och innebär ett integrerat system som innefattar hela företagets verksamhet.Att införa ett affärssystem i en organisation är en stor investering och ofta en komplicerad uppgift, det är därför bra om tidigare erfarenheter från liknande implementationer kan utnyttjas. I mitt arbete har jag undersökt vilka faktorer en organisation bör beakta för att erhålla en lyckad Implementering. Arbetet har bedrivits i form av en fallstudie där jag genom intervjuer med projektdeltagare har studerat den implementation som Volvo Lastvagnar Komponenter AB i Skövde nyligen har genomfört av affärssystemet SAP R/3.Resultatet av undersökningen kan sammanfattas i tre övergripande områden; planering, utbildning och resurser. Dessa områden är alla viktiga att beakta i samband med en Implementering av ett affärssystem för att Implementeringen skall nå ett, för företaget, lyckat resultat..

Implementering, på gott och ont

Inom hälso- och sjukvård pågår ett ständigt förändringsarbete, både vad det gäller metoder och arbetssätt. Då båda författarna har många års erfarenhet som sjuksköterskor, har vi hunnit vara med om flera Implementeringar på våra respektive arbetsplatser. Utifrån personalens upplevelser kan dessa Implementeringar vara av både positiv och negativ karaktär. Detta gjorde att tankarna väcktes om vad det var som gjorde att vi upplevde vissa förändringar positiva och andra negativa? Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och hinder sjuksköterskan ser vid Implementering av nya metoder eller arbetssätt.

Kritiska framgångsfaktorer vid implementering och uppgradering av ett ERP-system: En fallstudie av företaget Q-Med

Enterprise Resource Planning (ERP) Systems har utvecklats till att bli en av de mest attraktiva lösningar för informationshantering på företag. För att kunna nå de fördelar som systemet erbjuder är det viktigt att Implementeringen sker med framgång. Forskning som behandlar ERP-Implementering gör ofta detta genom att undersöka kritiska faktorer för framgång. Vid en litteraturgenomgång identifierades 20 kritiska faktorer vilka sedan utmynnades till fem. Dessa fem undersöktes sedan genom två fallstudier på det biomedicinska företaget Q-Med i Uppsala.

Att vilja implementera läroplanen utan att kunna. : En studie på skolans implementering av läroplanensriktlinjer för kontakt med arbetsliv och högre utbildning.

Implementering av politiska beslut är någonting som det forskats mycket om under en lång tid både på nationell och internationell nivå. Den forskning som finns om Implementering går att applicera på alla politiska beslut som fattas eller har fattats som innebär att någon blir styrd. Denna styrning och påförande av politiska beslut är vanligt förekommande i den svenska skolan och det blir då också intressant att undersöka hur denna Implementering lyckas. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Implementeringen av den nya läroplanen ?Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011? med fokus på kapitel 2.4 Riktlinjer för utbildningsval ? arbete och samhällsliv har lyckats på gymnasieskolan i en svensk kommun.

Kritiska faktorer för ledning av förändring vid implementering av molntjänster

Studiens övergripande syfte var att skapa en bättre förståelse för helhetens betydelse hos samordnad utveckling och därmed bidra till bättre förutsättningar för detta. Studiens syfte var att öka medvetenheten om samordnad utveckling genom att utreda dess kritiska faktorer för ledning som behöver beaktas vid Implementering av molntjänster.Ledningsfrågor vid Implementering av molntjänster är av stor vikt för att på bästa sätt kunna hantera sådan förändring optimalt och därmed minska riskerna för misslyckande. Den metod som använts under arbetets gång var av kvalitativ sort där fyra respondenter intervjuades. En kortfattad del av resultatet visar att begreppet Implementering inte verkar ha någon gemensam betydelse. Att ha en gemensam förståelse över begreppets innebörd minskar risken för missförstånd vid Implementering.

  ?Man måste veta varför man gör det man gör?? :   En fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse.

Detta är en fallstudie av ett skolutvecklingsprojekt om läsförståelse i en medelstor svensk kommun där kvalitativa intervjuer har använts som forskningsmetod. Syftet har varit att undersöka projektets forskningsförankring och hur projektet har uppfattats av pedagogerna i kommunen. Resultatet av vår undersökning har visat på att det brister i forskningsförankringen i både Implementering och de olika delarna av innehållet. Vid undersökning av pedagogernas uppfattning av projektet har framkommit att det har varit svårt att förankra projektet bland de verksamma pedagogerna. I resultaten har särskilt framkommit betydelsen av Implementering, ledarens roll och vikten av att vara förankrad i aktuell forskning kring skolutveckling och läsförståelse..

Sjuksköterskans förutsättningar att implementera evidensbaserad omvårdnad: en systematisk litteraturstudie

Dagens sjuksköterskeutbildning går under akademisk skolning och omvårdnad ska enligt lagar och författningar grundas på vetenskapliga metoder och beprövad erfarenhet. För att kunna möta dessa krav fordras att forskning och Implementering av forskning kan genomföras i sjuksköterskans dagliga arbete. Forskningsresultat ska vara evidensbaserade och är därigenom ett bevis på hög kvalité. Syftet med denna litteraturöversikt och tillika frågeställningen var att beskriva sjuksköterskors möjlighet till Implementering av evidensbaserad omvårdnad. Studien omfattas av nio nationella och internationella artiklar där resultatet visade att sjuksköterskans förutsättningar för Implementering av evidens i omvårdnaden underlättades av fyra faktorer: stöd och uppmuntran, kunskap, samarbete och tid.

1 Nästa sida ->