Sök:

Identitet bland yrkesverksamma muslimska kvinnor med slöja


Uppsatsen ska bidra till att öka förståelsen för yrkesarbetande muslimska kvinnors syn på att bära slöja och att vara delaktiga i arbetslivet. Uppsatsens syfte är att undersöka vilken betydelse dels yrkeslivet och dels slöjan har för de muslimska kvinnorna i studien och vilken roll omgivningens bemötande spelar för informanternas identitetskonstruktion. Underlaget till uppsatsen består av intervjuer med sex muslimska kvinnor och litteratur om islam, identitet och genus. Genom kvinnornas berättelser visar det sig, å ena sidan, att arbetslivet har stor betydelse för informanterna och att de identifierar sig som yrkeskvinnor. Å andra sidan kan ingen av kvinnorna tänka sig att ta av sig slöjan för att få ett arbete. Hellre skulle de finna andra lösningar, så som att bli egna företagare, vilket visar på kvinnornas aktiva aktörskap. Kvinnorna berättar om hur de blivit bemötta av chefer, kollegor och kunder, vilket till stor del utgörs av positiva erfarenheter men också erfarenheter som tyder på omgivningens stereotypa föreställningar om den muslimska kvinnan. Kvinnorna måste ständigt förklara för omgivningen om sin tro och sina val. Deras egna berättelser om ett fritt val att bära slöja tycks många gånger sakna trovärdighet bland chefer och arbetskamrater på arbetsplatser. Jag tycker mig se hur kvinnorna i min studie konstruerar sina identiteter utifrån olika roller där kön, ras och andra faktorer samverkar i en postkolonial kontext som spänner från dåtid till nutid, mellan en kontinent och en annan. Kvinnorna definierar sig på olika sätt beroende på plats och sammanhang; de har så kallade överlappande identiteter. Arbete och tro är alltså två stora delar av kvinnornas identitet och de tycks samverka i kvinnornas liv på ett, för kvinnorna själva, helt okomplicerat vis. Det är när kvinnorna möter omgivningens reaktioner som det självklara sätts på prov.

Författare

Emelie Särebrand

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..