Sök:

Hur träning kan påverka ledbroskets molekylära sammansättning hos häst


Osteoartrit (OA) är en vanligt förekommande sjukdom och bidragande faktor till nedsatt förmåga att träna och tävla hos hästar. Ledinflammation som det också kallas drabbar alla häst raser och i alla grenar inom rid, trav och galoppsporten. Inflammationen kan drabba alla de ingående strukturerna i leden och ger kliniskt upphov till hälta, smärta, ökad ledfyllnad och stelhet. Sjukdomen bidrar till sämre djurvälfärd och ekonomiska förluster inom hästindustrin. Orsakerna kan vara många. Trauma mot leden, felaktigt skobeslag, dåligt underlag, övervikt, felaktig belastning, träning, immobilisering och åldrande kan initiera sjukdomen och så småningom leda till osteoartrit. Kondrocyterna får sin näring via mekanisk belastning. Den normala mekaniska belastningen stimulerar syntes av matrixmolekyler. Om belastningen ökar gradvis kan ledbrosket anpassa sig. Hos häst är det den upprepade mekaniska belastningen vid träning den viktigaste orsaken till ledinflammation. Felaktig belastning eller för mycket träning kan leda till att strukturerna i leden utsätts för onormal stress och svarar med en inflammationsbild. Överdriven träning påverkar ledbrosket och läckage av extracellulära matrix molekyler kan då detekteras i ledvätskan. Upprepad träning vid höga hastigheter hos unga travare och galoppörer kan resultera i ett förtjockat subkondralt ben med ökad risk för mikrofrakturer. Samtidigt ökar fragmenteringen av ledbroskets extracellulära matrixproteiner och i ledvätskan kan fragment av kollagen typ 2, aggrekan och cartilage oligomeric matrix molecule (COMP) detekteras. Överdrivet belastat ledbrosk under en längre tid reagerar med en inflammation. Inflammationen initieras av den pro-inflammatoriska cytokinen interleukin-1 (IL-1) som sedan ger upphov till att en rad olika aktiva enzymer t.ex matrix metalloproteinaser (MMP´s) och aggrekanaser (ADAM-TS) bildas. COMP är en vanligt förekommande matrixmolekyl i brosk och har till uppgift att hålla samman det tredimensionella nätverket av kollagen typ 2 i ledbrosket. Om hästar tränas för hårt med felaktig belastning ser man i ledvätskan en reduktion av COMP molekyler och en högre koncentration av kollagen typ 2 fragment. Om man i framtiden kunde monitorera träningens inverkan med hjälp av biomarkörer kan man utveckla mer individuella träningsprogram som kan generera i en mer hållbar häst. En biomarkör i det här fallet kunde vara en eller flera matrixmolekyler från ledbrosket eller fragment av dessa som man kan mäta och följa i serum

Författare

Emma Hellgren

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..