Sök:

Hur patienter med fibromyalgi och deras anhöriga beskriver upplevelsen av mötet med vårdpersonal


Mötet med patienten är kärnan i all vård. Enligt Watsons omvårdnadsteori är det patientens egen upplevelse av sin situation som bör vara omvårdnadens utgångspunkt. Att som vårdpersonal inte ha förutfattade meningar och attityder som lyser igenom är av stor vikt i mötet med patienten med fibromyalgi, eftersom sjukdomstillståndet är förknippat med mycket fördomar. Syftet med studien var att belysa hur patienter med fibromyalgi och deras anhöriga beskrev sina upplevelser i mötet med vårdpersonal. Metoden som användes var litteraturstudie och analysmetod var kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman. Resultatet visade fyra kategorier av upplevelser: Bristande förståelse, att inte bli trodd, får inget stöd samt bekräftelse. I diskussionen framkom det att patienter med fibromyalgi och deras anhöriga upplevde brist på stöd och att de inte blev bekräftade i mötet med vårdpersonal. Det är viktigt att vårdpersonal får mer utbildning och kunskap om fibromyalgi och att samarbetet mellan olika sjukvårdsinstanser förbättras.

Författare

Agneta Gustafsson Christina Åkesson

Lärosäte och institution

Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för Hälsa (HAL)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..