Sök:

Heteronormativitet inom pedagogiska rum och representationer av homosexualitet, bisexualitet respektive transpersoner inom rörliga media

examensarbete Bild & Media


Mediala produktioner kan analyseras som delaktiga socialisationsagenter i individers identitetskonstruerande processer, genom att agera medaktörer i skapandet/befästandet respektive utmanandet av rådande och etablerade normer. De rollregister som erbjuds individer inom såväl mediala som pedagogiska rum, är ofta mycket stereotypa och signalerar hur vi som representanter för det ena eller det andra könet förväntas anpassas till på förhand givna och begränsande mallar. Individer som inte förmår eller önskar infogas i dessa betraktas inte sällan som normavvikelser alternativt osynliggörs till fullo. Dessas handlingsutrymmen och individuella förutsättningar till harmoniska liv riskerar därför att berövas, liksom rätten till desamma förebilder och möjligheter till identifikation som övriga samhällsmedborgare tar för givna. För att i enlighet med skolverkets direktiv uppnå ett jämlikt samhälle, inom vilket var individs människovärde kan betraktas som okränkbart, måste i pedagogiska rum rollmönster problematiseras, spektrat vidgas och människor ses som individer i första hand, snarare än man eller kvinna med föreskrivna förutsättningar och förväntade egenskaper.I detta arbete diskuteras heteronormativiteten inom såväl skola som kommersiell rörlig bild. Empiriskt underlag utgörs av litteratur- och källgranskningar, deltagande observationer i skolmiljö, samt enkätundersökningar/frågeformulär, vilka delats ut till elever och lärare vid Eriksdalsskolan och till unga vuxna som själva definierar sin identitet som hbt. Undersökningarnas resultat tyder generellt på en ökande medvetenhet kring medier som normbevarande, liksom verkande för homo- och bisexuellas rättigheter tillskrivits politisk korrekthet. Däremot speglas stundtals bristande reflektioner kring könsidentitet/könsuttryck. Didaktiska metoder finns tillhanda om bara förståelsen för vikten av denna diskussion kan uppnås. Gestaltningsarbetet (rörlig bild) utgör resultatet av visuella observationer och sammanställer ett urval av mediala representationer av homooch bisexuella respektive transpersoner, i avsikt att framhäva rollmönstrens befästanden av betraktandet av dessa som normavvikelser. Då Konstfack kan betraktas som ett pedagogiskt rum, riktas arbetet i sin helhet i hög grad till studenter och lärare vid denna institution.

Författare

Jessica Högberg

Lärosäte och institution

Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..