Sök:

Sökresultat:

1840 Uppsatser om Normer - Sida 1 av 123

Pedagogers syn på normer och normbrytande beteende i förskolan

Arbetets titel är Pedagogers syn på Normer och normbrytande beteende i förskolan. Vi har undersökt hur man ser på Normer och normbrytande beteende i förskolan. Frågorna är; Hur ser pedagoger kring Normer och normbrytande beteende i förskolan? Vilken variation finns i synen på Normer och normbrytande beteende i förskolan? Vi har valt att göra intervjuer med förskollärare och barnskötare. Syftet med undersökningen är att fördjupa oss i Normer och normbrytande beteende.

Vi och Dom Andra : Om normer i likabehandlings-planerna

Detta examensarbete har fokuserat på vilka Normer som finns i åtta likabehandlingsplaner från gymnasieskolor i Uppsala kommun. De Normer som finns i styrdokumenten är en del i hur likabehandlingsarbetet sedan byggs upp och ger en grund för att bryta eller återskapa Normer i verksamheterna. Utifrån Kumashiros fyra olika kategorier har delar av skolornas likabehandlingsarbete kunnat synliggöras som antingen normkritiskt eller toleranspedagogiskt. Ingen av planerna är i sin helhet antingen det ena eller det andra. Förändringsstrategier och behov hos skolorna ser olika ut..

Normer och värderingar : Samverkan mellan föräldrar och förskollärare

Studien syftar till att undersöka hur samverkan mellan förskollärare och föräldrar ser ut i arbetet med Normer och värderingar, liksom vilka Normer och värderingar som de olika parterna vill förmedla till barnen. Detta är en kvalitativ studie där fyra förskollärare och fyra föräldrar har intervjuats. Detta för att belysa båda parter i samarbetet och se om det finns likheter och skillnader. Materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys som analysmetod. Resultatet visar att det inte finns någon tydlig samverkan i arbetet med Normer och värderingar, men att förskollärare och föräldrar delade liknande Normer och värderingar i grunden.

Normskapande processer i rekryteringsförfarandet

Genom att diskutera anställningsprocessen, ämnar studien att belysa och skapa förståelse för hur Normer skapas och återskapas. Normer skapas och återskapas i ett interagerande människor emellan. Författarna fann att stereotypa föreställningar,homosocialitet, makt och socialisation är aspekter som påverkar hur Normer konstrueras och rekonstrueras i rekryteringsprocessen..

Normskapande processer i rekryteringsförfarandet

Genom att diskutera anställningsprocessen, ämnar studien att belysa och skapa förståelse för hur Normer skapas och återskapas. Normer skapas och återskapas i ett interagerande människor emellan. Författarna fann att stereotypa föreställningar,homosocialitet, makt och socialisation är aspekter som påverkar hur Normer konstrueras och rekonstrueras i rekryteringsprocessen..

Hela dagen lång? : -Innebörden av etiska värden och normer för förskolepedagoger samt deras uppfattning av barns lärande av dessa

Pedagoger har ett uppdrag som innebär att de ska arbeta med etiska värden och Normer i förskolan. I detta arbete spelar pedagogers förhållningssätt och uppfattning av barns lärande en stor roll.     Vårt syfte med denna c-uppsats är att ta reda på innebörden av etiska värden och Normer för förskolepedagoger samt hur de uppfattar att barn lär sig dessa. Forskningsfrågorna är: Vad innebär etiska värden och Normer för pedagoger i förskolan? Hur lär barn etiska värden och Normer enligt förskolepedagogerna och finns det speciella pedagogiska arbetsmetoder för detta arbete?    Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ intervjustudie, som har genomförts med tio pedagoger på fem olika förskolor.    Av resultatet framkommer det att forskningsfrågan om innebörden av etiska värden och Normer var en väldigt svår och komplex fråga för pedagogerna att besvara då etiska värden och Normer består av så oerhört mycket som kan delas in i många olika begrepp och synsätt.

Barns lek i förskolan : - förskollärares föreställningar om lekens värden

Pedagoger har ett uppdrag som innebär att de ska arbeta med etiska värden och Normer i förskolan. I detta arbete spelar pedagogers förhållningssätt och uppfattning av barns lärande en stor roll.     Vårt syfte med denna c-uppsats är att ta reda på innebörden av etiska värden och Normer för förskolepedagoger samt hur de uppfattar att barn lär sig dessa. Forskningsfrågorna är: Vad innebär etiska värden och Normer för pedagoger i förskolan? Hur lär barn etiska värden och Normer enligt förskolepedagogerna och finns det speciella pedagogiska arbetsmetoder för detta arbete?    Vår undersökning grundar sig på en kvalitativ intervjustudie, som har genomförts med tio pedagoger på fem olika förskolor.    Av resultatet framkommer det att forskningsfrågan om innebörden av etiska värden och Normer var en väldigt svår och komplex fråga för pedagogerna att besvara då etiska värden och Normer består av så oerhört mycket som kan delas in i många olika begrepp och synsätt.

Hur kan hjältar och skurkar se ut? : En studie om barns uppfattning kring normer

Denna studie syftar till att undersöka barnlitteratur och andra mediers betydelse för barns uppfattning kring Normer. Det vi vill synliggöra är hur barn påverkas av Normer som finns i barnlitteratur och dess illustrationer, vilka Normer förskolebarn uppfattar bland hjältar och skurkar samt varifrån de fått inspiration till dessa. För att lyckas med detta har vi använt oss av tidigare forskning och deltagande observationer. Vi har därefter använt oss av diskursanalys för att analysera det insamlade materialet. Det visade sig att dessa olika visuella berättelser hade mycket stor inverkan på barns tankar kring Normer, därför anser vi att vi som blivande förskollärare har ett stort ansvar att kritiskt granska barnlitteratur, animerade TV-serier och filmer som vi planerar att visa för barn.

Normer och värderingar inom vänskap

Vilka Normer och värderingar bidrar till en god vänskapsrelation? Ien kvalitativ undersökning intervjuades tre män och tre kvinnormellan 20-30 år. Respondenterna som rekryterades via ettbekvämlighetsurval svarade på 15 frågor om deras syn på vänskap.Resultatet visade att respondenterna hade vissa gemensamma svarsom delades upp efter följande teman; tillit, acceptans, intimitet.Vänskap visade sig ha en betydande roll för välmående eftersom detär en grundläggande del av människans liv. Studien visade även attdet ur ett genusperspektiv fanns förväntningar som skiljde sig åt i envänskapsrelation och att dessa skillnader grundade sig på Normer ochvärderingar. Resultatet visade slutligen att Normer och värderingargenom åren har skapats genom kulturen som har sin grund isamhället..

"Du är bög om du leker med tjejgrejer" : En uppsats om manlighet och sexualitet i Nicaragua.

Genom åtta personers uttrycksfulla skildringar kring uppväxt i Nicaragua presenteras och problematiseras, i denna kvalitativa undersökning, olika Normer kring manlighet och sexualitet som figurerar i den nicaraguanska kontexten. Dessa Normer har kategoriserats utifrån fyra sociala sammanhang, nämligen: familjen, grannskapet, skolan och fritiden vilket på ett lättöverskådligt sätt synliggör den process vari dessa Normer konstrueras, regleras, reproduceras och utmanas, liksom hur Normerna präglar manligt identitetsskapande i Nicaragua..

"Så därför förbjöd vi dom" - Hur lärare motiverar regler och normer

Tumpach, Mikael och Williams, Adam, (2006). Så därför förbjöd vi dom, hur lärare motiverar regler och Normer. (That´s why they were forbidden, how teachers motivate rules and norms). Skolutveckling och ledarskap, Lärarutbildningen, Malmö Högskola. Syftet har varit att undersöka hur lärare implementerar de regler och Normer som ska gälla i klassrummet och hur motiveringen till ställningstagandet kan se ut. Arbetet behandlar vad lärare vid en grundskola 7-9 tagit i åtanke när de implementerat de regler och Normer som ska gälla i klassrummet och hur motiveringen till ställningstagandet kan se ut.

Asexualitetens (o)möjlighet : en kvalitativ studie om sexualnormativitet och identitet

Syftet med studien som redovisas genom denna uppsats var att undersöka fenomenet asexualitet, genom att undersöka vilka Normer som präglar informanternas, som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella, berättelser om sina erfarenheter och tankar. Materialinsamlingen utfördes genom kvalitativa intervjuer med informanter som identifierar sig med asexualitet eller som asexuella och materialet analyserades genom grundad teori. I denna studie belyses aspekterna hur det är att leva som asexuell, vilka Normer som genom sexualitet, ålder och genus existerar i relation till asexualiteten och vilken betydelse dessa förväntningar i form av Normer får för informanterna och deras förhållningssätt till dessa Normer, samt deras relation till begreppet asexuell och asexualitet som en identitet. Resultatet visar på att asexualiteten som identitet görs till en (o)möjlighet då den sexualnormativitet, de Normer och begreppet asexualitet och dess mångfald gällande betydelse gör asexualiteten till både en möjlig och en omöjlig identitet..

Skramligt, Argt & Enkelt : Identitet och Sociala normer, i relation till subkulturen Punk.

Denna studie är en kvalitativ analys av relationen mellan identitetsskapande, sociala Normer och punken som subkultur. Denna studie undersöker hur de Normer som reproduceras inom och utom subkulturen punk påverkar de som identifierar sig med denna, samt hur de resonerar kring dessa Normer. För att göra detta har jag använt mig av en narrativ metod, där jag intervjuat fyra individer som identifierar sig som punkare. Resultaten visar att alla de respondenter jag intervjuat talar varmt om de Normer och ideal som verkar kreativt och sammanordnande inom gruppen, eftersom dessa har en positiv effekt på individernas självkänsla och grupptillhörighet. De talar dock negativt om destruktiva beteenden som ibland sammankopplas med subkulturen, exempelvis drogmissbruk och nihilism.

Sociala normer i design : En multimodal webbplatsanalys av svt.se

Denna uppsats redovisar en studie av Normer i interaktionsdesignen av svt.se, som ett exempel på en nyhetssida av public service-karaktär. Uppsatsen syftar till att undersöka och belysa sociala Normer och hur de bäddas in i designen. Vi ville också undersöka och utvärdera metoder och ramverk för att studera webbplatser och dess interaktionsdesign som kulturella uttryck och bärare av sociala Normer. För att belysa studiens syfte har vi använt oss av de riktlinjer för tillgänglighet i webbgränssnitt som SVT förhåller sig till i designen. Studien utgick från en multimodal analysmetod för webbplatser och grounded theory.

Maxgate : En skandalstudie i normperspektiv

Den här kvalitativa textanalysstudien syftar till att undersöka vad det finns för ideal i samhället och vilka Normer som motiverar dessa. Ur debatter på internet blottlägger jag samhällsideal om makt och politik och de normativa gränser som finns mellan privatliv, arbetsliv och svensk partipolitik. På så vis lyfter jag upp vad det är som upprör människor i Maxgate. Genom att visa vad som skapar den kollektiva upprördheten kommer det som tidigare var osynliga samhällsideal och Normer i öppen dager. Studien syftar också till att visa på spänningar inom samhällsidealen och hur Normer tolkas olika, men ändock beskrivs på samma sätt.

1 Nästa sida ->