Sök:

Hemlösa barn - finns dom? - En rättslig studie över hur barnperspektivet beaktas i socialtjänstens utredningar av hemlösa barnfamiljer


När vuxna personer med barn vänder sig till socialtjänsten för ansökan om ekonomiskt bistånd ska även barnens situation uppmärksammas och ett barnperspektiv ska intas vid handläggningen av dessa ärenden. Vår uppsats syftar till att, genom analys av 32 utredningar, undersöka huruvida socialtjänsten i Göteborgs Stad kan anses ha uppfyllt Socialtjänstlagens intentioner genom att utgå ifrån ett barnperspektiv i utredningar rörande hemlösa barn under år 2006. Vi utgår ifrån ett rättsligt perspektiv som innebär att vi närmare studerar hur några av våra rättsregler är utformade, för att sedan applicera den kunskapen på den fortsatta studien. Utifrån begreppen barnperspektiv och delaktighet vill vi undersöka i vilken grad barnen synliggörs i de aktuella utredningarna. Vi vill då veta hur användningen av ett barnperspektiv kännetecknas och vilka utsagor som visar att ett barnperspektiv har legat till grund för utredningarna. De frågeställningar vi ställer oss är: På vilket sätt kartläggs barnets situation i utredningarna? I vilken grad är barnet delaktigt i att beskriva sin egen situation? Kan utredningarna anses uppfylla gällande svensk lagstiftning vad det gäller barnets rätt till delaktighet? Endast i 5 av 32 utredningar uppger handläggaren att hon/han utgår från ett barnperspektiv i bedömningen eller i beslutet vilket för oss är ett förvånande resultat. Vår undersökning talar därmed för att det ännu är långt kvar till Socialtjänstlagens intentioner uppnås vad det gäller intagandet av ett barnperspektiv. Utifrån vår undersöknings resultat drar vi slutsatsen att barnens situation kartläggs och dokumenteras i alldeles för liten omfattning samt att implementeringen av rutiner kring barnperspektivet går trögt och troligen bör integreras på ett tydligare sätt i kommunala riktlinjer.

Författare

Kristin Bäckstrand Camilla Larsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..