Sök:

Hedgefonders investeringsstrategier och överavkastning


Hedgefonders investeringsstrategier och överavkastning En hedgefond är en fond med ett avkastningsmål som är absolut och oberoende av marknadsriktning då förvaltaren inte jämför hedgefondens avkastning med ett index. Denna typ av fond har vanligtvis stor flexibilitet i förvaltningsinriktningen, de kan använda sig av såväl långa som korta positioner samt utnyttja belåning och derivat för att ytterligare öka avkastningen. Hedgefonder har under 1990-talet växt kraftigt och som en följd av detta har hedgefonder blivit intressanta som studieobjekt för akademiska undersökningar och forskning. Intressant ur en investerares synpunkt är att studera om hedgefonder kan påvisa signifikanta överavkastningar. Vi fokuserar på fondernas avkastning i relation till vilken investeringsstrategi som fonden har valt och utvärderar fonderas prestationer med hjälp av tre ekonomiska modeller; CAPM, Fama-Frenchs trefaktormodell samt en betingad trefaktormodell. Våra resultat visar på positiva, signifikanta alfavärden för de olika investeringsstrategierna. Sålunda kan vi visa att de åtta undersökta investeringsstrategierna presterat bättre än vad som kan förklaras med hjälp av gängse modeller. Resultaten för de enskilda alfavärdena skiljer sig mellan modellerna och några entydiga resultat om någon strategis överlägsenhet över någon annan är svår att dra.

Författare

Anders Bergstrand Magnus Kenneby

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..