Sök:

Gymnasieläraren, kunskapen och lärandet

en empirisk
undersökning om gymnasielärares kunskaps- och lärandesyn


Vårt syfte med undersökningen var att undersöka och jämföra gymnasielärares syn på kunskap och lärande i förhållande till: när de utexaminerades, den då gällande läroplanen och dagens läroplan. Vår teoretiska utgångspunkt var de tre dominerande lärandeteorierna som genomsyrat skolan och läroplanerna de senaste femtio åren: behaviorism, konstruktivism och sociokulturellt perspektiv. Tillvägagångssättet för den empiriska undersökningen var två olika metoder. En kvalitativ metod där vi intervjuade två gymnasielärare i en öppen forskningsintervjuform och en kvantitativ metod där vi gjorde enkätundersökning bland gymnasielärare. Undersökningen avgränsades till två gymnasieskolor i Luleå kommun samt att informanter var aktiva lärare. Resultatet av undersökningen visade att gymnasielärares kunskaps- och lärandesyn är starkt förankrad i den lärandeteori som fanns i läroplanen när de tog sin examen.

Författare

Andreas Holmberg Niklas Korva

Lärosäte och institution

Luleå/Pedagogik och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..