Sök:

Gropen som svalde ett samhälle

gropen i media 1956-1979


Syftet med vår uppsats är att undersöka på vilket sätt ?Gropen? i Malmberget speglades i massmedia under åren 1956-1979. Målsättningen med vår uppsats är att ge en historisk bakgrund till gruvbrytningen i Malmberget, på vilka premisser samhället växte fram och hur ?Gropen? påverkade innevånarna i samhället. Studien inriktar sig på åren då Malmberget genomgick särskilt stora fysiska förändringar med rivningar av kvarter och kända byggnader som följd av ?Gropens? utbredning. Vi har genomfört en litteraturstudie på en kvalitativ grund med fakta från en mängd böcker som behandlar Malmbergets historia som gruvsamhälle. ?Gropen? studeras utifrån artiklar i tidningarna Norrskensflamman och Norrländska socialdemokraten under den angivna tidsperioden. Vi har fokuserat på att jämföra de båda tidningarna för att se om det finns skillnader i tidningarnas rapportering från Malmberget och på vilket sätt ?Gropen? skildras i de två tidningarna. ?Gropen? belyser hur sårbart ett samhälle är då malmbrytningen är den främsta anledningen till att samhället överhuvudtaget existerar. För Malmberget har gruvbrytningen inneburit att den gamla centrala samhällsbilden har försvunnit i samma gruvhål som garanterar arbetstillfällen och samhällets fortlevnad.

Författare

Fredrik Gustafsson Pär Isling

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..