Sök:

Graviditet vid diabetes typ-1

Upplevelser av information och omvårdnad


Syfte: Att undersöka hur kvinnor med diabetes typ-1 upplever informationen före och i samband med graviditet samt omvårdnaden i samband med graviditet. Metod: Semistrukturerade intervjuer med sju kvinnor genomfördes och innehållet analyserades med tematisk analysmetod för att få fram kategorier och subkategorier. Resultat: Majoriteten av kvinnorna fick information gällande graviditet i samband med behandlingen av sin diabetessjukdom av hälsovården innan de blev gravida. Många av kvinnorna upplevde att fokus under graviditeten låg på blodsockerkontrollerna och att barnmorskorna på specialistmödravården fokuserade på diabetessjukdomen och glömde mödravården. Informationen på specialistmödravården upplevdes som bristande eller saknades helt och kvinnorna valde att söka information själva. Omvårdnaden och mottagandet var bra på specialistmödravården fastän det framkom att väntetiderna ibland var långa och att personalen var ostrukturerad. Slutsats: De flesta kvinnorna upplever att informationen på specialistmödravården är bristande eller att den kommer för sent, medan de upplever att omvårdnaden i de flesta fall är bra. Vi anser att det finns utrymme för förbättringar genom att exempelvis utforma en broschyr med information gällande graviditet i samband med diabetes typ-1. Vi tycker att det är viktigt att vårdpersonalen förklarar för kvinnorna hur de kan minimera riskerna och poängtera att många kvinnor med diabetes typ-1 idag får friska barn.

Författare

Charlotta Besev Hanna Forsberg

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..