Sök:

Goodwillnedskrivning i Europa ?Studie om goodwillpostens utveckling samt specifika faktorer som påverkar goodwillnedskrivningen


Bakgrund och problem: Sedan år 2005 är det obligatoriskt för samtliga EU-länderatt tillämpa IFRS-regelverket vid upprättande av koncernredovisning. I samband medinförandet av IFRS togs möjligheten att skriva av goodwillposten bort till förmån förobligatoriska nedskrivningstester. Ett flertal studier visar dock att användningen avIFRS-regelverket inte är homogent mellan IFRS-länderna, vilket får till följd attjämförbarheten mellan europeiska företag kan ifrågasättas.Syfte: Vi avser i denna uppsats att undersöka utvecklingen av goodwillposten iEuropa sedan införandet av IFRS. Uppsatsen diskuterar också olika faktorer sompåverkar företagens val att genomföra en nedskrivning av goodwillposten.Avgränsningar: I studien har vi enbart valt att arbeta med företag inom sex styckenIFRS-länder i Europa under åren 2006-2013. För att få ingå i vår studie krävs attföretagen har haft en redovisad goodwillpost i balansräkningen under något av destuderade åren.Metod: Vi har använt en kvantitativ undersökningsmetod där insamlad data studerasmed hjälp av nyckeltal, en multipel linjär regression samt en logistisk regression.Resultat och slutsatser: I studien kan vi visa att det finns skillnader avseendegoodwillpostens utveckling mellan olika länder för branscherna informationsteknologioch industri. Branscher som tidigare utmärkts av offentligt ägande uppvisar ingaskillnader mellan länderna. Storleken på goodwillnedskrivning påverkas inte avnågon särskild tidsperiod, däremot är sannolikheten för att företag genomförgoodwillnedskrivning högre under åren 2008-2009 i jämförelse med övriga studeradeår. Brittiska företag uppvisade stora skillnader avseende sannolikhet samt storlek pågoodwillnedskrivningen.Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att en studie inriktad mot goodwillpostensutveckling för samtliga IFRS-länder i Europa borde genomföras med fokus pånyckeltalsanalys. Vidare kan en probitregression med olika gränser förgoodwillnedskrivningens storlek göras för att se ifall sannolikheten för nedskrivningförändras med goodwillpostens storlek. Vidare studier inom branschernainformationsteknik och industri kan göras för att fastställa vilka faktorer som gerupphov till branschspecifika skillnader mellan länderna.

Författare

Anna Ljungberg Ana Maria Turcu

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..