Sök:

Sökresultat:

3549 Uppsatser om Stress - Sida 1 av 237

Att balansera vågskålen - En studie i lärarens stress

Detta arbete handlar om Stress, hur Stress uppstår och hur lärare ute i verksamheten hanterar Stress. Med dessa utgångspunkter har vi undersökt hur ett antal lärare och förskollärare i grundskolan tänker och resonerar kring begreppet Stress..

Barn och stress

AbstractThis paper is about children and Stress. Stress among children is a serious problem and to be aware of that as a preschool teacher is very important. I?ve focused on the youngest childrenin preschool. I?ve searched for information in litterateur and articles.

Elever och stress.En undersökning om stress i barns vardag

Mitt syfte med det här arbetet är att fokusera på barn och Stressen i deras vardag. Jag ville ta reda på vad som orsakar den eventuella Stressen och om de har någon metod för att Stressa av. Därför har jag intervjuat elever samt gjort en litteraturstudie för att kunna dra paralleller ifrån tidigare forskning..

Stress och högkänslighet hos studenter : En jämförande studie mellan kvinnor och män

Syftet var att undersöka högkänslighet och Stress hos studenter. Metoden var en kvantitativ jämförande studie mellan grupper (kvinnor och män). Undersökningen genomfördes genom en elektronisk enkät. Urvalet var ett tillfällighetsurval av kvinnor och män i åldrarna 19 ? 56 som studerade vid ett universitet, totalt 122 stycken deltagare, 31 män och 91 kvinnor.

Stress påverkar kvinnans hälsa. Hur kan vi som sjuksköterskor förebygga ohälsa vid skadlig stress?

An article review about chronic Stress, which is harmful, how it manifest itself and affect females. The nursing perspective was also in focus, how the nurse can prevent unhealth caused by harmful Stress among these females and how the nurse can help these women to help themselves..

Stress i förskolan. : Hur förskollärare upplever stress och vad de gör för att minska sin stress.

Denna undersökning handlar om Stress i förskolan. Syftet med undersökning är att ta reda på hur förskollärare i en förskola upplever Stress i sitt arbete och vad förskollärarna gör för att minska sin Stress. Dessa frågeställningar har varit centrala i min studie. Hur definierar förskolläraren sin egen Stress i det vardagliga arbetet? Vad gör förskollärarna för att minska Stressen i förskolan? Den metoden jag använde mig av var kvalitativa intervjuer som genomfördes med fyra förskollärare.

Sjuksköterskors upplevda stress och stresshantering. En empirisk studie.

The purpose of this empirical study was to investigate if Stress exists among nurses, and if it exists how do they experience it and how do they cope whit it. The nurses also got to define the word Stress. Karasek and Theorells demandcontrollmodell were used as a theoretical framework. The result of the study answers our research questions and gives us a good insight how the nurses experience Stress and how they cope with it. The result shows that 56 of 60 nurses indicated that they experience medium to high level of Stress a couple of days a week or more often and that it affects their work.

Barn och stress - Specialpedagogens roll i det förebyggande arbetet/Childern and stress - the roll of the education teacher in the stress prevention

Sammanfattningvis visar resultaten på att barn och ungdomar är och upplevs mer Stressade idag. Det finns många orsaker till barns Stress och och den tar sig i olika uttryck. Skolans inre och yttre miljö är en stor Stressfaktor som påverkar både yngre och äldre barn. För att kunna förebygga och motverka Stress är det viktigt att identifiera Stressen tidigt i livet..

Stress. Ur ett kvinnligt perspektiv

Stress är ett samhällsproblem som påverkar människan fysiskt och psykiskt. Att dessutom vara kvinna kan upplevas som extra kravfyllt då samhällets normer fortfarande klassificerar mannen som normen. Stress är ett fenomen som är svårt att påvisa då alla individer upplever Stress på olika sätt. Detta problematiserar troligtvis forskningen då Stress inte är påvisbart i samma utsträckning som andra företeelser. Dock har det gjorts en hel del forskning i ämnet och det finns även pågående forskning.

Har du tid? : en studie av hur företag hanterar stressjukdomar

Background: The Stress in the society seems to having become more amplified and more trying. Statistics show that the appearance of Stress related industrial diseases have increased strikingly. What can be Stressing at the workplace? The work conditions are not the only thing that causes Stress but no matter what the causes are employers have to restore the employees to their former positions. How are companies dealing with the problems of Stress in reality? Do they have formulated strategies for how to manage the problems? Purpose: The purpose with this essay is to try to see pattern in how companies manage and treat Stress and Stress related industrial diseases.

Barns medvetenhet om stress: en undersökning på en begränsad barngrupp

I dagens samhälle möts barn av enorma krav från olika håll, skolan är en stor del i barnens liv, och vi har i denna uppsats fokuserat på hur barn upplever Stress och vad som orsakar deras Stress. För att ta reda på detta har vi använt oss av den kvalitativa metoden i form av intervjuer med barn och en pedagog. Problemformuleringarna vi har använt oss av består av dessa frågor: är barnen medvetna om sin egen Stress? Hur känns det i kroppen då de är Stressade? Och vet de varför de är Stressade? Resultatet av vår undersökning visar att vår barngrupps medvetenhet om Stress inte är särskilt stor. Barnens svar kretsar runt tid och vuxnas Stress, av 11 intervjuade barn var det endast tre som kopplade Stressen till sig själv och beskrev sin egen Stress..

Sambandet mellan stress och neuroticism ur ett könsperspektiv

Stress är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Tidigare forskning har påvisat en koppling mellan Stress, personlighet och kön. Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns något samband mellan upplevd Stress och karaktärsdraget neuroticism, med hänsyn till kön bland studenter. PSS och SGC-1 formulären delades ut till 109 studenter, varav 62 män och 47 kvinnor. Resultatet av studien visade att det fanns ett positivt samband mellan upplevd Stress och neuroticism, när det kontrollerades för kön.

Leder ökat individuellt inflytande till minskad stress? : Undersökning av tjänstemän inom Karlstad kommun.

AbstractThe purpose of this study is to examine whether the individual influence at the working place leads to the perception of decreased Stress. Also I looked at whether Stress and individual influence is affected by the employees age, sex or employment years. Previous research shows that individual influence decreases Stress but strangely enough do the research show that individual influence seem to decrease in today?s work environment. This research is quantitative with questionnaires, answered by 74 civil servants working in a department in the municipality of Karlstad.

Pedagogers stress Krav Kontroll Stöd. The stress of the pedagogues`- Demand Control Support

Arbetet är en komparativ studie om Stress mellan nyutexaminerade pedagoger och de pedagoger med många års erfarenhet. Vi undersökte vilka Stressituationerna är, hur de hanterar dem,vilket stöd från kollegor och ledning de får och vilken Stressutbildning pedagogerna har..

Faktorer som har samband med stress vid IT-användning

Idag utlöses Stress i arbetslivet till stor del av psykosociala faktorer. Den ökade användningen av IT sedan 70-talet har lett till att nya faktorer kan utlösa Stress. Syftet med denna studie var att undersöka vilka faktorer som eventuellt skulle kunna ha samband med Stress kopplat till IT-användning. 75 besvarade enkäter låg till grund för analysen. Resultatet av faktoranalysen blev tre faktorer, varav två var kopplade till Stress.

1 Nästa sida ->