Sök:

Frivillig information i årsredovisningar ~ Möjlighetenatt på ett kreativt sätt kommunicera med användarna


Syftet är att ta reda på hur de utvalda företagen utformar presentationen av den frivilliga informationen i sina årsredovisningar för att kommunicera med användarna. Vi har bedrivit en kvalitativ dokumentstudie av fem årsredovisningar. Genom att beskriva vilken frivillig information företagen valt att lyfta fram och hur den har presenterats har vi sökt svar på frågan i vår problemformulering. Resultatet av undersökningen visar att de årsredovisningar vi har undersökt och beskrivit har alla innehållit en hel del frivillig information både om företagets verksamhet och dess omvärld. Kreativ utformning har använts i relativt stor utsträckning för att presentera den frivilliga informationen på ett tilltalande sätt. Bilder, diagram, tabeller och färger är det som företagen i olika omfattning har använt sig av i den frivilliga redovisningen och bilder är det klart dominerande. Den frivilliga informationen i årsredovisningar ger med andra ord företagen en möjlighet att kommunicera med användarna på ett kreativt sätt. Stor frihet finns att påverka användarna genom att utforma den frivilliga redovisningen på olika sätt.

Författare

Sandra Hassén Jenny Delring Sofie Forsman

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..