Sök:

Från ja till nej till Kyoto - En studie om USA

s negativa ställningstagande till Kyotoprotokollet


Denna fallstudie behandlar USA:s negativa ställningstagande till Kyoto-protokollet. Syftet är att utreda och analysera vilka olika faktorer som kan tänkas ha legat till grund för den ändrade inställning som landet intog efter att George W. Bush hade tillträtt som president 2001. Både systemfaktorer och inrikespolitiska faktorer tas i beaktande och hela studien tar George W. Bushs person som utgångspunkt. En genomgång av George W. Bushs biografi och belief-system tecknar Bushs personliga egenskaper som i sin tur ligger till grund för analysen av världssystemet och de inrikespolitiska faktorerna. På systemnivå används den neo-realistiska teorin, vilken förklarar den ändrade inställningen genom att visa på de relativa nackdelar som Kyoto-protokollet skulle komma att innebära för USA, främst gentemot Kina och Indien. En analys av de inrikespolitiska faktorerna visar på att det politiska klimatet i USA inte främjade en positiv inställning till Kyoto-protokollet.

Författare

Fredrika Cruce

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..