Sök:

Framtiden börjar i skolan

Rektorers erfarenheter av att leda skolsocialt arbete i grundskolan


Syftet med denna uppsats var att undersöka hur fem rektorer beskrev sina erfarenheter av att leda skolsocialt arbete i grundskolan. Detta är viktigt att studera då elevers skolproblematik har ökat både pedagogiskt och socialt. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med rektorer från både kommunala och fristående skolor undersöktes vilken betydelse rektorers erfarenheter hade för hur de såg på det skolsociala arbetet. Studien omfattade även hur rektorer beskrev sin komplexa yrkesroll och om rektorerna hade upplevt någon förändring inom det skolsociala arbetet över tid. I litteraturen som låg till grund för denna uppsats framställdes det skolsociala arbetet som komplext och tidskrävande. Studiens huvudresultat och slutsats är att skolsocialt arbete idag omfattar en större del socialt arbete än tidigare, vilket tar tid och ekonomiska resurser från det pedagogiska arbetet. Vi frågar oss om detta kan vara en bidragande orsak till att kunskapsresultaten bland svenska elever har minskat.

Författare

Helene Blom Therese Juneskans

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och psykologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..