Sök:

Feedback ur ett la?rarperspektiv

En studie om fyra la?rare i idrott och ha?lsa och deras anva?ndning av feedback


Under a?ren pa? la?rarutbildningen har vi via personliga iakttagelser kunnat sko?nja en diskrepans mellan vad la?rare anser sig sa?nda ut fo?r feedback och hur de beskriver sin feedback. Luke och Sinclair (1991) menar att det a?r la?rarens beteende som a?r den starkaste faktorn till hur elever uppfattar Idrott och ha?lsa i skolan. I relation till det som Hattie och Timperley (2007) samt Stensmo (2008) skriver om hur felaktig feedback kan ge omva?nd effekt riskerar feedback att motarbeta Skolverkets (2011) ambition att fra?mja varje elevs utveckling. Det a?r av denna anledning av vikt att underso?ka va?r upplevda diskrepans hur la?rare ger feedback och vad de ta?nker om hur de ger feedback.Syftet med detta examensarbete har da?rmed mynnat ut i att underso?ka vad la?rare i Idrott och ha?lsa sa?ger om sin feedback och vad de go?r i praktiken. Fyra ho?gstadiela?rare deltog i studien och som metod har observation och intervju anva?nts. Varje la?rare observerades vid ett tillfa?lle och intervjuades vid ett tillfa?lle. Intervjun utfo?rdes fo?r att se om la?rarnas utfo?rda feedback sta?mde o?verens med vad vi sa?g under observationstillfa?llet.Intervjuresultaten visade att la?rarna anser att feedback a?r en form av a?terkoppling i ba?sta fall pa? la?rande, men med olika fokus pa? antingen individ och/eller prestation. Observationsresultaten visade pa? att bero?m och teknisk instruktion var de mest fo?rekommande typerna av feedback som delades ut fra?n la?rarna, vilket o?verenssta?mde va?l med la?rarnas ord om feedback och dess syfte. Kritik var den minst fo?rekommande typen av feedback och detta var ocksa? na?got som sta?mde med la?rarnas ord.Va?r slutsats visar att majoriteten av de underso?kta la?rarna ger den feedback som de uttrycker sig att go?ra. 

Författare

Frida Lideberg David Pinot

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..