Sök:

Ett slag för kvinnan


Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem som oftast drabbar kvinnor i heterosexuella relationer. Våldet syns ofta inte och sjukvården är i många fall den enda offentliga instans som kvinnorna kommer i kontakt med. Sjuksköterskans bemötande är därför viktig i mötet med kvinnorna. Det föreligger dock en del hinder mellan hur de våldsutsatta kvinnorna vill bli bemötta och hur sjuksköterskan upplever mötet. Syftet med detta arbete är att beskriva hur våldsutsatta kvinnor och sjuksköterskan upplever mötet. En litteratursökning har genomförts där 12 artiklar ligger till grund för arbetet. Resultatet presenteras i två delar där kvinnornas och sjuksköterskornas begränsningar beskrivs. Kvinnorna upplevde begränsningar som manifesterades i brister i säkerhet, känslor av skam/skuld samt en avsaknad av ett bemötande. Sjuksköterskan upplevde begränsningar i mötet med de våldsutsatta kvinnorna i form av avsaknad av stöd och riktlinjer/kompetens samt motstridiga känslor och en rädsla för konsekvenser av att fråga om våld. För att möta kvinnor som är våldsutsatta krävs en medvetenhet om maktförhållandet där sjuksköterskan besitter kunskap och därmed har en överordnad position. Det föreligger förutsättningar för en jämlik relation i form av den identifiering med de våldsutsatta kvinnorna som många kvinnliga sjuksköterskor upplevde i mötet. Många av de begränsningar som förelåg kan överbryggas genom att sjuksköterskan skapar en relation med kvinnorna. En bra relation är alltså det essentiella och föregår många av de hinder som uppstår. För att skapa en bra relation och därmed eliminera hinder av skam/skuld hos kvinnan kan mötet karaktäriseras av att sjuksköterskan skapar tillit och trygghet.

Författare

Jenny Wiklund

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..