Sök:

En jämförelse mellan traditionell skogsbruksplan och Heureka PlanVis med avseende på kassaflöde

en fallstudie för Handelsbanken


Skogsfastigheters skötselprogram är av stor betydelse när det kommer till ekonomiska aspekter som kassaflöden. Genom att nuvärdesoptimera skogskötseln för fem verkliga fastigheter och jämföra resultatet med en skogsbruksplans ekonomiska utfall har skillnader identifierats. Inom ramen för en fallstudie har arbetet utgått från Handelsbankens perspektiv av fastigheternas ekonomiska potential kring kassaflöden. Kassaflöden är av central betydelse för bankers kreditanalyser av enskilda skogsfastigheter. Målet med fallstudien är att undersöka vilken skillnad i kassaflöde det blir under en tioårsperiod när man jämför utfallet av optimerade planer från Heureka PlanVis mot traditionella skogsbruksplaner. I fallstudien studeras fem verkliga fastigheter, vilka är spridda över hela Sverige och har både en Heureka-plan och en traditionell skogsbruksplan. Skogsfastigheterna återfinns från Blekinge i söder till Västernorrland i norr. Alla nuvärdesberäkningar har genomförts i Heureka PlanVis Beta 2,0 med och utan nuvärdesoptimering. Jämförelsen görs genom att presentera summan av kassaflöden för tio år framåt. Deterministiska antaganden som fasta virkespriser, räntor och kostnader har använts för samtliga beräkningar. Nuvärdesoptimeringar och simuleringar har genomförts av personal vid Institutionen för Skoglig Resurshushållning, SLU Umeå. Fallstudien visar att Heureka-optimeringarna genererar ett högre kassaflöde för den närmaste tioårsperioden för fyra av de fem skogsfastigheter. Huvudresultatet är att nuvärdesoptimeringar ökar kassaflöden för merparten av de undersökta fastigheterna under den närmaste tioårsperioden.

Författare

Erik Arén Erik Leijonhufvud

Lärosäte och institution

SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..