Sök:

Du spelar roll - Upplevelser av att ingå i en teaterterapigrupp.


Inom psykiatri används direkt arbetsterapi som syftar till att behärska själva görandet i aktiviteten och indirekt arbetsterapi som syftar till att utveckla varandet i aktiviteten. Studiens syfte var att beskriva hur fyra personer med psykiska funktionshinder upplevde sitt deltagande i en teaterterapigrupp. I teaterterapin gestaltade de en scenisk rollkaraktär, vilket innebar att klienten gick in i en annan persons sätt att handla, tänka och känna. Genom halvstrukturerade intervjuer framkom att informanterna upplevde att de utvecklade sina underliggande förmågor såsom koncentrationsförmåga, självförtroende och att de fått ökad livsglädje. De uppgav också att de genom att gestalta de sceniska rollkaraktärerna hade lärt känna sig själva bättre. Informanterna upplevde också olika värdedimensioner i aktiviteten, vilket starkt bidrar till meningsupplevelse och välbefinnande. Teaterterapi skulle kunna vara en lämplig arbetsterapeutisk intervention, både i direkt och indirekt syfte.

Författare

Helena Gerdmar

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Avdelningen för arbetsterapi och gerontologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..